img

ผู้นำนวัตกรรมระบบการบริหารการจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์

บริษัท ไอเพาเวอร์ กรุ๊ป จำกัด ในฐานะที่ได้รับความไว้วางใจในการจัดทำระบบต่างๆ ที่พัฒนาการศึกษาดั่งที่ผ่านมา การศึกษาเพื่ออนาคตเป็นสิ่งที่ทางบริษัทฯ ให้ความสำคัญเพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาของประเทศไทย จึงเกิดระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ “SBMLD INNOVATION” การศึกษาที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศไทย 4.0