• img
  • อันดับนักข่าว
  • ยอดผู้เข้าชม
  ข้อมูลคุณครู

  นายเฉลิมวุฒิ ตรีตรอง

  ปัจจุบันสอนอยู่ที่ โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา
  สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

  —  โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ข่าวที่เผยแพร่

 • img

  ฉีดพ่นสารเคมีในการป้ 0

  3 กรกฎาคม 2565
  กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ณ โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา เพื่อเตรียมความพร้อมไม่ให้มีการแพร่ระบาด..

  อ่านต่อ
 • img

  ทบทวนคำปฏิญาณและสวนส 0

  1 กรกฎาคม 2565
  โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา นำลูกเสือเข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในองค์พระบามสมเด..

  อ่านต่อ
 • img

  อบรมงานด้านการเงิน บ 0

  2 – 3 กรกฎาคม 2565
  ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูโรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยาเข้าร่วมการอบรมงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุและทรัพย์สิน โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2565 ..

  อ่านต่อ
 • img

  มีความประพฤติดี 0

  นายสุพร ปางไธสง นักเรียนโรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ผู้ได้รับคัดเลือกและยกย่องว่ามีความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์..

  อ่านต่อ
 • img

  ได้รับคัดเลือกและยกย 0

  นางสาวศุธิดา เหลืองสนิท นักเรียนโรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ผู้ได้รับคัดเลือกและยกย่องว่ามีความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์..

  อ่านต่อ
 • img

  เข้าสอบเป็นนักศึกษาว 0

  25 มิถุนายน 2565
  คุณครูเอกดนัย เสวกานันท์ นำนักเรียนเข้าสอบเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ในชั้นปีที่ 1 ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม..

  อ่านต่อ
 • img

  ร่วมงาน “เดิ่น ศิลป์ 0

  23 – 24 มิถุนายน 2565
  ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ร่วมงาน “เดิ่น ศิลป์ กิน เที่ยว” มหกรรมการแสดงผลงานผลิตภัณฑ์ งานฝีมือ สินค้า เครื่องดื่ม อาหารและชมกิจกรรมบันเทิงต..

  อ่านต่อ
 • img

  รางวัลชนะเลิศ การแข่ 0

  รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา โครงงานการงานอาชีพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะทางวิชาการ มหกรรมการจัดการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2565 ณ โคราช ฮอลล์ ช..

  อ่านต่อ
 • img

  มหกรรมการจัดการศึกษา 0

  23 มิถุนายน 2565
  ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู นำนักเรียนโรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ มหกรรมการจัดการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2565 ได้แก่ ..

  อ่านต่อ
 • img

  การแข่งขันทักษะทางวิ 0

  22 มิถุนายน 2565
  ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู นำนักเรียนโรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ มหกรรมการจัดการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2565 ได้แก่ ..

  อ่านต่อ
 • img

  สานสัมพันธ์พี่น้อง ส 0

  16 มิถุนายน 2565
  ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยาจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้อง ส.ว.ย. ขึ้นเพื่อให้นักเรียนรุ่นพี่กับนักเรียนรุ่นน้องได้มีโอกาสพูดคุยกัน ส่งเสริมให้เกิดคว..

  อ่านต่อ
 • img

  กิจกรรมส่งเสริมประชา 0

  16 มิถุนายน 2565
  ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยาจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบอบประชาธิปไตยซึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับก..

  อ่านต่อ
 • img

  กิจกรรม ไหว้ครู ประจ 0

  16 มิถุนายน 2565
  ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยาจัดกิจกรรม ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงกตเวทิตาคุณ ต่อครู – อาจารย์ เป็นก..

  อ่านต่อ
 • img

  การตรวจนิเทศติดตามงา 0

  15 มิถุนายน 2565
  โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ยินดีต้อนรับหน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการตรวจนิเทศติดตามงานการเงิน บัญชี พัสดุและทรัพย์สินของสถานศึกษาในสังกัดองค..

  อ่านต่อ
 • img

  การประเมินวิทยฐานะ 0

  15 มิถุนายน 2565
  โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ยินดีต้อนรับ ดร.พงษ์พิมล คำลอย ผู้อำนวยการ สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้เดินทางมาเยี่ยมชมโรงเรียนและออกประ..

  อ่านต่อ
 • img

  การพัฒนาคุณภาพและการ 0

  13 มิถุนายน 2565
  โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ยินดีต้อนรับ สิบเอกไกรศรี ชิดนอก ผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะครูโรงเรียนหนองขมารวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ที่มาศึกษาดูงานโรงเร..

  อ่านต่อ
 • img

  ผู้ปกครองนักเรียนพบค 0

  10 มิถุนายน 2565
  ผู้ปกครองนักเรียนพบครูที่ปรึกษา พูดคุย ชี้แจง วางแผนร่วมกันในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในงานประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565..

  อ่านต่อ
 • img

  ประชุมเครือข่ายผู้ปก 0

  10 มิถุนายน 2565
  ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา เพื่อเป็นการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างครู ผู้ปกครองและชุมชนให้รับทราบถึงพฤติกรรมตลอดจนหาแนวทางในการป้อ..

  อ่านต่อ
 • img

  มอบเกียรติบัตรนักเรี 0

  10 มิถุนายน 2565
  ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2564 ในงานประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565..

  อ่านต่อ
 • img

  ประชุมผู้ปกครองนักเร 0

  10 มิถุนายน 2565
  ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อเป็นการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างครู ผู้ปกครองและชุมชนให้รับทราบถึงพฤติกรรม..

  อ่านต่อ
 • img

  อาสาจราจรและสถานศึกษ 0

  7 – 8 มิถุนายน 2565
  โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยานำนักเรียนเข้าร่วมอบรมโครงการรณรงค์สนับสนุนและส่งเสริมความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน (อาสาจราจรและสถานศึกษาปลอดภัยสวมหมวกกันน็อก 100%) เพื..

  อ่านต่อ
 • img

  การส่งเสริมและสนับสน 0

  6 มิถุนายน 2565
  ผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะครู โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยาเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนสิ่งแวดล้อมปลอดภัยปลอดโรคจากสุนัขจรจัด เพื่อพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรในสถานศึกษา..

  อ่านต่อ
 • img

  นิเทศติดตามผลการดำเน 0

  2 มิถุนายน 2565
  โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ยินดีต้อนรับศึกษานิเทศก์และคณะ นิเทศติดตามผลการดำเนินงานด้านวิชาการโรงเรียนและการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25..

  อ่านต่อ
 • img

  การใช้ระบบการรายงาน 0

  30 พฤษภาคม 2565
  คุณครูเบญจลักษณ์ วันดีและคุณครูจารุณี เสามั่น ครูโรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยาเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ระบบการรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตร..

  อ่านต่อ
 • img

  การปฏิบัติราชการและเ 0

  30 พฤษภาคม 2565
  นายวีระศักดิ์ คำแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยาและคุณครูเอกดนัย เสวกานันท์ เข้าร่วมฝึกอบรม/สัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่..

  อ่านต่อ
 • img

  เตรียมความพร้อมการแข 0

  26 พฤษภาคม 2565
  คุณครูสุภาพรณ์ พิลาดรัมย์ ครูโรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยาเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการแข่งขันทักษะวิชาการ มหกรรมการจัดการศึกษา โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน..

  อ่านต่อ
 • img

  นายกหน่อย พลิกโฉม กา 0

  26 พฤษภาคม 2565
  นายวีระศักดิ์ คำแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายคุณภาพการศึกษา “3 ดี 4 ประกัน” เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการปฏิบัติงานทั้..

  อ่านต่อ
 • img

  ครูแกนนำในการป้องกัน 0

  คุณครูสุนีย์ สิริสุขและคุณครูมนตรี กรรณรัมย์ ครูโรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยาร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูแกนนำในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของโรงเรียนในสังกัดทั้ง 58 แห่ง เพื่อสนับสนุ..

  อ่านต่อ
 • img

  ปฏิบัติหน้าที่อาสางา 0

  คุณครูเอกดนัย เสวกานันท์ นำนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ปฏิบัติหน้าที่อาสางานจราจรต้อนรับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา นางยลดา หวังศุภกิจโกศล พร้อมคณะ ในงานประชาสัมพันธ์และลง..

  อ่านต่อ
 • img

  รับทุนเงินช่วยเหลือน 0

  นายวีระศักดิ์ คำแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา นำคณะครูและนักเรียนรับทุนเงินช่วยเหลือนักเรียนที่มีผลการเรียนดีแต่ยากจน ตามโครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลื..

  อ่านต่อ
 • img

  หลักสูตรเตรียมความพร 0

  คณะครูโรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยาเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และข้อสอบกลางของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เน้นหลักสูตรเตรียมความพร้อมหลักสูตรฐานสมรรถนะและก..

  อ่านต่อ
 • img

  กล่าวบทความประทับใจ 0

  กล่าวบทความประทับใจ
  นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6
  ณ โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา
  4 มีนาคม 2565..

  อ่านต่อ
 • img

  พิธีบายศรีสู่ขวัญ 0

  พิธีบายศรีสู่ขวัญ
  นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6
  ณ โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา
  4 มีนาคม 2565..

  อ่านต่อ
 • img

  พิธีมอบใบประกาศนียบั 0

  พิธีมอบใบประกาศนียบัตร
  นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6
  ณ โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา
  4 มีนาคม 2565..

  อ่านต่อ
 • img

  ปัจฉิมนิเทศ 0

  ปัจฉิมนิเทศ
  นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6
  ณ โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา
  4 มีนาคม 2565..

  อ่านต่อ
 • img

  มหกรรมการออกกำลังกาย 0

  มหกรรมการออกกำลังกาย โคราชเมืองกีฬา ณ โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา
  23 กุมภาพันธ์ 2565 ..

  อ่านต่อ
 • img

  การพัฒนาผลคะแนนการทด 0

  โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภท การพัฒนาผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงสุด สถานศึกษาขนาดเล็ก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คะ..

  อ่านต่อ
 • img

  ผลคะแนนการทดสอบทางกา 0

  โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภท ผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงสุด สถานศึกษาขนาดเล็ก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คะแนนกลุ่ม..

  อ่านต่อ
 • img

  แนะแนวศึกษาต่อโรงเรี 0

  18 กุมภาพันธ์ 2565 งานแนะแนว โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยาออกแนะแนวศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม..

  อ่านต่อ
 • img

  คุณครูเอกดนัย เสวกาน 0

  18 กุมภาพันธ์ 2565
  ขอแสดงความยินดีกับ
  คุณครูเอกดนัย เสวกานันท์
  เลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ..

  อ่านต่อ
 • img

  คุณครูอังศณา เอ้กระโ 0

  18 กุมภาพันธ์ 2565
  ขอแสดงความยินดีกับ
  คุณครูอังศณา เอ้กระโทก
  เลื่อนวิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ..

  อ่านต่อ
 • img

  แนะแนวศึกษาต่อโรงเรี 0

  17 กุมภาพันธ์ 2565 งานแนะแนว โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยาออกแนะแนวศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านโคกหน้ากลองวิทยา..

  อ่านต่อ
 • img

  ออกแนะแนวศึกษาต่อโรง 0

  17 กุมภาพันธ์ 2565 งานแนะแนว โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยาออกแนะแนวศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านม่วงงาม..

  อ่านต่อ
 • img

  ออกแนะแนวศึกษาต่อโรง 0

  17 กุมภาพันธ์ 2565 งานแนะแนว โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยาออกแนะแนวศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านดอนแขวนประชานุกูล..

  อ่านต่อ
 • img

  ทุนการศึกษา 0

  16 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดดอนแขวนมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา..

  อ่านต่อ
 • img

  ออกแนะแนวศึกษาต่อให้ 0

  15 กุมภาพันธ์ 2565 งานแนะแนว โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยาออกแนะแนวศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์..

  อ่านต่อ
 • img

  ร่วมส่งกำลังใจเชียร์ 0

  ร่วมส่งกำลังใจเชียร์นักกีฬาวอลเลย์บอลโรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา
  ในการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน กรมพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
  รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
  ระหว่างวันที่ 16 – 28..

  อ่านต่อ
 • img

  แนะแนวศึกษาต่อให้กับ 0

  15 กุมภาพันธ์ 2565 งานแนะแนว โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยาออกแนะแนวศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสกัดนาควิทยา..

  อ่านต่อ
 • img

  ตักบาตรข้าวสารอาหารแ 0

  15 กุมภาพันธ์ 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา จัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันมาฆบูชา” เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิ..

  อ่านต่อ
 • img

  ธนาคารขยะ 0

  10 กุมภาพันธ์ 2565 ธนาคารขยะ โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา จัดกิจกรรมการคัดแยกขยะภายในโรงเรียนขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในโรงเรียนรู้จักและเข้าใจการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี พร้อมทั้งสร้างรายได้จากการจ..

  อ่านต่อ

5 อันดับโรงเรียน ข่าวมากที่สุดปี 2565

 • img
  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
 • img
  โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
 • img
  โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา
 • img
  โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
 • img
  โรงเรียนวัดวังสวรรค์ (ประชาบำรุง)

5 อันดับนักข่าวปี 2565