• img
  • อันดับนักข่าว
  • ยอดผู้เข้าชม
  ข้อมูลคุณครู

  นายคมสันต์ บุญพบ

  ปัจจุบันสอนอยู่ที่ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
  สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

  —  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ข่าวที่เผยแพร่

 • img

  ลงแขกปักดำนา 0

  คณะครูและนักการ โรงเรียนบ้านเแ้าวิทยา ได้ดำเนินการลงแขกปักดำนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เดือนของแม่ และเพื่อเป็นอาหารสำรองของโรงเรียน ในวันที่ 2 สิงหาคม 2564..

  อ่านต่อ
 • img

  จัดทำระบบน้ำบาดาลโดย 0

  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลและจัดการสูบน้ำด้วยระบบพลังงานจากแสงอาทิตย์ในวันที่ 28 มิถุนายน 2564 เพื่อใช้ในโครงการเกษตรผสมผสาน

  ..

  อ่านต่อ
 • img

  การเตรียมเพาะกล้าข้า 0

  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์ได้จัดกิจกรรมการเพาะกล้าเพื่อปักดำโดยใช้เครื่องจักรในวันที่ 25 มิถุนายน 2564..

  อ่านต่อ
 • img

  จัดการเรียนการสอนออน 0

  ตามที่โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ในยุคโควิด 19 ข้าพเจ้านายคมสันต์ บุญพบ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในวันที่
  7 มิถุนายน2564 รายวิชาสังคมศึกษาพื้นฐาน มัธยมศึก..

  อ่านต่อ
 • img

  จัดการเรียนการสอนออน 0

  ข้าพเจ้านายคมสันต์ บุญพบ ครูโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 จัดการเรียนการสอนในรายวิชาสั..

  อ่านต่อ
 • img

  จัดการเรียนการสอนออน 0

  ข้าพเจ้านายคมสันต์ บุญพบ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์รายวิชาสังคมศึกษาพื้นฐานระดับชั้นม 2 ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564..

  อ่านต่อ
 • img

  จัดการเรียนการสอนออน 0

  ข้าพเจ้านายคมสันต์ บุญพบ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์รายวิชาสังคมศึกษาพื้นฐานระดับชั้นม 2 ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564..

  อ่านต่อ
 • img

  ติดตั้งระบบอิเล็กทรอ 0

  ผู้รับเหมาได้มาจัดทำระบบจัดการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ ณ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาเพื่อจัดการเรียนการสอนในยุคผิดนะวันที่ 27 พฤษภาคม 2564..

  อ่านต่อ
 • img

  จัดการเรียนการสอนออน 0

  ข้าพเจ้านายคมสันต์ บุญพบ ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ รายวิชาสังคมศึกษาพื้นฐาน ระดับม 2 ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564..

  อ่านต่อ
 • img

  จัดการเรียนการสอนออน 0

  ข้าพเจ้านายคมสันต์ บุญพบ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาสังคมศึกษาพื้นฐานระดับชั้นม 2 ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ในระบบ sbmld innovation ..

  อ่านต่อ
 • img

  สอนออนไลน์ 0

  ข้าพเจ้านายคมสันต์ บุญพบ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ ในระบบ sbmldinnovation ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2564..

  อ่านต่อ
 • img

  สอนออนไลน์ 0

  ข้าพเจ้านายคมสันต์ บุญพบ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ออนไลน์ ในระบบ SBMLD innovation เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ในวัน..

  อ่านต่อ
 • img

  เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส 0

  เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเกษตรสมบูรณ์แจ้งงดจ่ายกระแสไฟฟ้าโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาตั้งแต่เวลา 9:00 น ถึง 16:00 น ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2564..

  อ่านต่อ
 • img

  อบรมเชิงปฏิบัติการลง 0

  ข้าพเจ้า นายคมสันต์ บุญพบ พร้อมด้วย นายสมรภูมิ สุขสำราญ ได้รับมอบหมาย จาก นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการลงทะเบียนนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 ณ..

  อ่านต่อ
 • img

  โครงการธนาคารน้ำใต้ด 0

  ข้าพเจ้านายคมสันต์ บุญพบ และนายคมกริช วงศ์สอน ได้รับมอบหมายจาก นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้นำรักเรียน จำนวน 10 คน เข้าร่วมอบรมโครงการธนาคารนำ้ใต้ดิน ในวันที่..

  อ่านต่อ
 • img

  อบรมเชิงปฏิบัติการทบ 0

  ข้าพเจ้า นายคมสันต์ บุญพบ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ดำเนินการบันทึกภาพและจัดสถานที่ตามที่ได้ัรับมอบหมาย การอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาโรงเรีย..

  อ่านต่อ
 • img

  ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 0

  ข้าพเจ้านายคมสันต์ บุญพบ ได้รับมอบหมายให้ตรียมงานโสตทัศนูปกรณ์ในการต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนซำสูงพิทยาคม อบจ.ขอนแก่น ในวันที่ 25 กันยายน 2563 ..

  อ่านต่อ
 • img

  ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 0

  ข้าพเจ้านายคมสันต์ บุญพบ ครูโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้รับมอบหมายจาก นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้จัดเตรียมสถานที่ และบัน..

  อ่านต่อ
 • img

  อบรมระเบียบกระทรวงหม 0

  ข้าพเจ้านายคมสันต์ บุญพบ ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้เข้าร่วมการอบรมระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วยรายได้และรายจ่ายของสถานศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการ..

  อ่านต่อ
 • img

  จัดเตรียมสถานที่อบรม 0

  ข้าพเจ้านายคมสันต์ บุญพบ ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดเตรียมสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดอบรมระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วย..

  อ่านต่อ
 • img

  การแข่งขันกีฬาองค์กร 0

  ข้าพเจ้า นายคมสันต์ บุญพบ พร้อมด้วยนายสุริยนต์ ลบบำรุง และคณะ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกันแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบคัดเลือก ตัวแทน อบจงชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 1 - 4 สิงหาคม 2563 ณ ..

  อ่านต่อ
 • img

  อบรม ชี้แจงและให้ควา 0

  ข้าพเจ้า นายคมสันต์ บุญพบ ครู โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา องค์การบริหารส่วนจังวหัดชัยภูมิ ได้รับมอบหมายจาก นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ในการให้ความรู้และอบรมนักเรียน ..

  อ่านต่อ
 • img

  โครงการป้องกันยาเสพต 0

  ข้าพเจ้า นายคมสันต์ บุญพบ ครู โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้รับมอบหมาย จากท่านผู้อำนวยการวิวัฒน์ กางการ ให้ดำเนินการจัดเตรียมห้องประชุมโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา วันท..

  อ่านต่อ
 • img

  ร่วมกิจกรรมถวายสัตยป 0

  ข้าพเจ้า นายคมสันต์ บุญพบ ครู โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา สังกัดองค์การบริการส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้รับมอบหมายบันทึกภาพกิจกรรมการถวายสัตย์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวงรัชกาลปัจุบัน วันที่ 28 เด..

  อ่านต่อ
 • img

  ระบบดูแลช่วยเหลือนัก 0

  ครูคมสันต์ บุญพบ ออกเยี่ยมนักเรียนในที่ปรึกษา ม.2/4 ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เพื่อดูแลความเป้นอยู่ของนักเรียนและรับคำชี้แนะจากผู้ปกครอง ปัญหาของนักเรียน เพื่อนำมาหาวิธีการแก้ปัญหาต่อไป..

  อ่านต่อ

5 อันดับโรงเรียน ข่าวมากที่สุดปี 2564

 • img
  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
 • img
  โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
 • img
  โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา
 • img
  โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
 • img
  โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา

5 อันดับนักข่าวปี 2564