• img
  • อันดับนักข่าว
  • ยอดผู้เข้าชม
  ข้อมูลคุณครู

  นายภีชภัช อ่วมเกิด

  ปัจจุบันสอนอยู่ที่ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
  สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

  —  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ข่าวที่เผยแพร่

 • img

  การสอบวัดผลปลายภาคเร 0

  วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ข้าพเจ้า นายภีชภัช อ่วมเกิด ตำแหน่ง ครู ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ปฏิบัติหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ ด้วยโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาจัดให้มีก..

  อ่านต่อ
 • img

  ร่วมออกแบบและจัดทำรถ 0

  ระหว่างวันที่ 27-30 ตุลาคม 2563 ข้าพเจ้านายภีชภัช อ่วมเกิด ตำแหน่ง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ พร้อมด้วยคณะครู ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ร่วมออก..

  อ่านต่อ
 • img

  อบรมพัฒนาข้าราชการคร 0

  วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563 ข้าพเจ้านายภีชภัช อ่วมเกิด ตำแหน่ง ครู พร้อมด้วยคณะครู จำนวน 4 ท่าน ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภ..

  อ่านต่อ
 • img

  ร่วมเป็นวิทยากร ณ โร 0

  วันที่ 27 กันยายน 2563 ข้าพเจ้านายภีชภัช อ่วมเกิด ตำแหน่ง ครู ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ร่วมปฏิบัติหน้าที่วิทยากรการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับระเ..

  อ่านต่อ
 • img

  ร่วมเป็นวิทยากร ณ โร 0

  วันที่ 26 กันยายน 2563 ข้าพเจ้านายภีชภัช อ่วมเกิด ตำแหน่ง ครู ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ร่วมปฏิบัติหน้าที่วิทยากรการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับระเ..

  อ่านต่อ
 • img

  ร่วมเป็นวิทยากร ณ โร 0

  วันที่ 23 กันยายน 2563 ข้าพเจ้านายภีชภัช อ่วมเกิด ตำแหน่ง ครู ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ร่วมปฏิบัติหน้าที่วิทยากรการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับระเ..

  อ่านต่อ
 • img

  ร่วมเป็นวิทยากร ณ โร 0

  วันที่ 8 กันยายน 2563 ข้าพเจ้านายภีชภัช อ่วมเกิด ตำแหน่ง ครู ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ร่วมปฏิบัติหน้าที่วิทยากรการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับระเบ..

  อ่านต่อ
 • img

  ร่วมต้อนรับคณะศึกษาด 0

  วันที่ 19 กันยายน 2563 นายภีชภัช อ่วมเกิด ตำแหน่ง ครู พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจ..

  อ่านต่อ
 • img

  ร่วมพิธีมอบโล่และเกี 0

  วันที่ 25 กันยายน 2563 ข้าพเจ้านายภีชภัช อ่วมเกิด ตำแหน่ง ครู พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา เข้าร่วมพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรต..

  อ่านต่อ
 • img

  การแข่งขันหุ่นยนต์ ข 0

  วันที่ 16-18 กันยายน 2563 นายภีชภัช อ่วมเกิด ตำแหน่ง ครู ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ร่วมเป็นกรรมการดำเนินงาน ปฏิบัติหน้าที่งานโสตทัศนูปรณ์ ในการแข่..

  อ่านต่อ
 • img

  ร่วมจัดนิทรรศการแสดง 0

  ในระว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2563 นายภีชภัช อ่วมเกิด ตำแหน่ง ครู ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกา..

  อ่านต่อ
 • img

  ฝึกทักษะความสามารถทา 0

  ข้าพเจ้า นายภีชภัช อ่วมเกิด ตำแหน่ง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ปฏิบัติหน้าที่สอนรายวิชาทัศนศิลป์ ได้นำนักเรียนฝึกทักษะความสามา..

  อ่านต่อ
 • img

  จดหมายข่าว เป้าวิทย์ 0

  ข้าพเจ้า นายภีชภัช อ่วมเกิด ตำแหน่ง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ปฏิบัติหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ ได้ดำเนินการจัดทำ “จดหมายข่าวเป้..

  อ่านต่อ
 • img

  การขับเคลื่อนหลักปรั 0

  ข้าพเจ้า นายภีชภัช อ่วมเกิด ตำแหน่ง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ปฏิบัติหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ ได้ดำเนินการสรุปกิจกรรม"การขับเค..

  อ่านต่อ
 • img

  ศึกษาดูงานสวนพฤษศาสต 0

  ข้าพเจ้า นายภีชภัช อ่วมเกิด ตำแหน่ง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ปฏิบัติหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ ได้ดำเนินการสรุปกิจกรรม"ศึกษาดูง..

  อ่านต่อ
 • img

  การขับเคลื่อนหลักปรั 0

  ข้าพเจ้า นายภีชภัช อ่วมเกิด ตำแหน่ง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ปฏิบัติหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ ได้ดำเนินการสรุปกิจกรรม"การขับเค..

  อ่านต่อ
 • img

  วันเฉลิมพระชนมพรรษา 0

  ข้าพเจ้า นายภีชภัช อ่วมเกิด ตำแหน่ง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ปฏิบัติหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ ได้ดำเนินการสรุปกิจกรรม"กิจกรรมเ..

  อ่านต่อ
 • img

  โครงการปรับปรุงหลักส 0

  ข้าพเจ้า นายภีชภัช อ่วมเกิด ตำแหน่ง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ปฏิบัติหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ ได้ดำเนินการสรุปกิจกรรม"โครงการป..

  อ่านต่อ
 • img

  กิจกรรมวันไหว้ครู ปร 0

  ข้าพเจ้า นายภีชภัช อ่วมเกิด ตำแหน่ง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ปฏิบัติหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ ได้ดำเนินการสรุปกิจกรรม"กิจกรรมว..

  อ่านต่อ
 • img

  การฝึกซ้อมพิธี วันเฉ 0

  23 กรกฎาคม 2563 ข้าพเจ้า นายภีชภัช อ่วมเกิด ตำแหน่ง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ปฏิบัติหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ ด้วยโรงเรียนได้จ..

  อ่านต่อ
 • img

  จดหมายข่าว เป้าวิทย์ 0

  ข้าพเจ้า นายภีชภัช อ่วมเกิด ตำแหน่ง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ปฏิบัติหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ ได้ดำเนินการจัดทำ “จดหมายข่าวเป้..

  อ่านต่อ
 • img

  จัดการเรียนการสอน รา 0

  ข้าพเจ้านายภีชภัช อ่วมเกิด ตำแหน่งครู ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ปฏิบัติหน้าที่การสอนในรายวิชาศิลปะพื้นฐาน (สาระทัศนศิลป์) ม.4 ในการจัดการเรียนการสอน เรื่อง..

  อ่านต่อ
 • img

  ขยายผลการอบรมการทำข้ 0

  ข้าพเจ้า นายภีชภัช อ่วมเกิด ตำแหน่ง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้เป็นตัวแทนคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเข้าร่วมการอบรมเกี่ยวก..

  อ่านต่อ
 • img

  ร่วมออกแบบจัดทำและติ 0

  20 กรกฎาคม 2563 นายภีชภัช อ่วมเกิด ตำแหน่งครู ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ออกแบบจัดทำและติดตั้งตัวอักษร "๙ ตามพ่อ ตามรอยพอเพียง" เพื่อตกแต่งสถานที่จุดเช็คอิน ..

  อ่านต่อ
 • img

  ปฏิบัติหน้าที่ วิทยา 0

  1 กรกฎาคม 2563 ปฏิบัติหน้าที่ วิทยากรอบรม การใช้งานระบบ SBMLD Innovation การใช้งานเมนู I Message ข่าวประชาสัมพันธ์ การเขียนข่าว และการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ โดยมีคณะครูเข้าร่วมการอบรมดังนี้ กลุ่..

  อ่านต่อ
 • img

  อบรมหลักสูตร Online 0

  นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ พร้อมด้วยคณะครูเข้าร่วมการอบรม หลักสูตร Online เชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และห้องเรียน Online Ipower
  Sky รุ่นที่ 7 เพื่อเตรียมความพร้อ..

  อ่านต่อ
 • img

  โครงการจัดทำแผนพัฒนา 0

  นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการ นำคณะครูร่วมเป็นวิทยากรโครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนหนองขามวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี
  การศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนห..

  อ่านต่อ
 • img

  กิจกรรม อบรมคุณธรรม 0

  นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นประธานในพิธีการปฐมนิเทศและอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563 ซึ่งมีจุดคัดกรอง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ..

  อ่านต่อ
 • img

  กิจกรรม การประชุมผู้ 0

  วันที่ 25 - 26 มิถุนายน 2563
  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ..

  อ่านต่อ
 • img

  ประกาศ โรงเรียนบ้านเ 0

  ประกาศ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา มาตรการก่อนเปิดภาคเรียน

  อ่านต่อ
 • img

  การมอบตัวนักเรียน แล 0

  นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา เป็นประธานในพิธีกิจกรรมการมอบตัวและประชุมผู้ปกครอง นักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 โดยมีจุดคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ณ ..

  อ่านต่อ
 • img

  พิธีลงนามถวายพระพรชั 0

  วันพุธ ที่ 3 มิถุนายน 2563 ... นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา นำคณะครู เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัช..

  อ่านต่อ
 • img

  การสร้างบทเรียนออนไล 0

  วันที่ 1 และ 4 มิถุนายน 2563 ... โรงเรียนจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างบทเรียนออนไลน์สำหรับครูเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งหลักสูตรการอบรมประกอบไปด้วย 5 หลัก..

  อ่านต่อ
 • img

  กิจกรรมปลูกไผ่มงคลล้ 0

  วันอังคาร ที่ 2 มิถุนายน 2563
  เวลา 09.00 น. โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา จัดกิจกรรมปลูกไผ่มงคลล้านต้นหน้าฝนปีนี้ รายละเอียดดังนี้..

  อ่านต่อ

5 อันดับโรงเรียน ข่าวมากที่สุดปี 2563

 • img
  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
 • img
  โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา
 • img
  โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
 • img
  โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา
 • img
  โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง

5 อันดับนักข่าวปี 2563