• img
  • อันดับนักข่าว
  • ยอดผู้เข้าชม
  ข้อมูลคุณครู

  นางจิตรา วิเศษชาติ

  ปัจจุบันสอนอยู่ที่ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
  สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

  —  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ข่าวที่เผยแพร่

 • img

  ประชุมคณะกรรมการดำเน 0

  นายเจษฎา มีตา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา และ คณะครู ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อให้..

  อ่านต่อ
 • img

  ประชุม ปรึกษา เรื่อง 0

  นายวสันต์ คำสุข รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และ คณะครู ประชุม ปรึกษา เรื่องการเตรียมความพร้อม การจัดกิจกรรมค่ายเคมี CHEM CAMP 22 จัดโดย นักศึกษาสาขาวิชาเคมี ปี 1- ปี 4 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น..

  อ่านต่อ
 • img

  เข้าร่วมประชุม ปรึกษ 0

  นายวสันต์ คำสุข รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และ นายไพฑูรย์ ฤทธิ์ไธสง ตำแหน่ง ครู เข้าร่วมประชุม ปรึกษาหารือในการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2566 เพื่อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวันสงกรานต์ ให้คงสื..

  อ่านต่อ
 • img

  สมประสงค์ พงศ์ธีระดุ 0

  สมประสงค์ พงศ์ธีระดุลย์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป้า ได้ให้เกียรติเป็นประธาน ในการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2566 เทศบาลตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ เพื่อสร้างความสามัคคี สร้างสุขภาพ..

  อ่านต่อ
 • img

  รับสมัครนักเรียนชั้น 0

  นายเจษฎา มีตา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา และ คณะครู รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566
  เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานรับ..

  อ่านต่อ
 • img

  ออกข้อสอบชั้นมัธยมศึ 0

  นายเจษฎา มีตา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา และ คณะครู ออกข้อสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับความรู้พื้นฐาน ของผู..

  อ่านต่อ
 • img

  ประชุมชี้แจงแนวทางกา 0

  เทศบาลตำบลบ้านเป้าและโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา นำโดย นายสมประสงค์ พงศ์ธีระดุลย์ นายกเทศมนตรี และ นายเจษฎา มีตา รองผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา พร้อมด้วย ท่านรองปลัดเทศบาล ผอ.กองการศึกษา ผอ.กองคลัง ผอ..

  อ่านต่อ
 • img

  ประชุมเพื่อปรึกษาหาร 0

  นายพิพัฒน์พงษ์ ทองอยู่ ตำแหน่งครู งานพัฒนาวินัยและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน ประชุมเพื่อปรึกษาหารือ และหาแนวทางการแก้ปัญหาของนักเรียนที่ประพฤติผิดระเบียบของโรงเรียน ณ อาคารโดม 40 ปี บ้านเป้าวิทยา เมื่อวัน..

  อ่านต่อ
 • img

  ร่วมเป็นเกียรติการปร 0

  นายวสันต์ คำสุข รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และนายฤทธิชัย วิเศษชาติ ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ร่วมเป็นเกียรติการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ณ โรงเรียนโนนกอกวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เ..

  อ่านต่อ
 • img

  แจ้งเรื่องการตรวจแบบ 0

  นายนิติศักดิ์ ยศพิทักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ แจ้งเรื่องการตรวจแบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายวิชา (ปถ.05) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ให้กับคณะครู ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภ..

  อ่านต่อ
 • img

  ร่วมโครงการจัดกระบวน 0

  นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา นายเจษฎา มีตา นายวสันต์ คำสุข รองผู้อำนวยการสถานศึกษา นำคณะครู และนักเรียน ร่วมโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้นอกห้องเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้..

  อ่านต่อ
 • img

  ร่วมแสดงงานพระไกรสิง 0

  นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา นายเจษฎา มีตา นายวสันต์ คำสุข รองผู้อำนวยการสถานศึกษา นำคณะครู และนักเรียนวงดนตรีลูกทุ่งประกอบแดนเซอร์ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา แสดงงานพระไก..

  อ่านต่อ
 • img

  วมอบรม เรื่อง การนำค 0

  นายวสันต์ คำสุข รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา นายคมสัน บูญพบ นายรเวก เรือนมาศ ตำแหน่งครู ร่วมอบรม เรื่องการนำคู่มือแนวทางการดำเนินการเกษตรในสถานศึกษาตามมาตรฐานสินค้าเกษตร และอาหาร ..

  อ่านต่อ
 • img

  ร่วมอัญเชิญช้างจำลอง 0

  นายเจษฎา มีตา นายวสันต์ คำสุข รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา และ คณะครู ร่วมอัญเชิญช้างจำลอง พิธีถวายช้างพระไกรสิงหนาท ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดีของพระไกรสิงหนาท เจ..

  อ่านต่อ
 • img

  สอบ O-NET ชั้นมัธยม 0

  นายเจษฎา มีตา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา พร้อมคณะครู ออกเยี่ยมดูความเรียบร้อยของการสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566
  ..

  อ่านต่อ
 • img

  บรรยากาศสอบปลายภาค ภ 0

  บรรยากาศสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ด้วย SBMLD Innovation ระบบการบริหาร จัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ ระบบบริหารโรงเรียนจัดการโรงเรียนดิจิตอล นำโดย นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โร..

  อ่านต่อ
 • img

  มอบเกียรติบัตร นักศึ 0


  นายวิวัฒน์ กางการ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ นายเจษฎา มีตา และ นางรัตนาภรณ์ เทียมเลิศ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมาย และมอบเกียรติบัตร นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีท..

  อ่านต่อ
 • img

  นายวิวัฒน์ กางการ 0

  นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา มอบเกียรติบัตรให้กับ ครู และนักเรียน ที่ได้รับรางวัล ออมเงินสูงสุด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
  เพื่อส่งเสริมการออมเงินอย่างต่อเนื่อง..

  อ่านต่อ
 • img

  นายวิวัฒน์ กางการ 0

  นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา มอบเกียรติบัตรให้กับ ครู และนักเรียน ที่ได้รับรางวัล ประเมินแปลงผัก ในโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น “ปลูกผักรักษ์โลก” เพื่อส่งเสริมให้สถ..

  อ่านต่อ
 • img

  นายวิวัฒน์ กางการ 0

  นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา มอบเกียรติบัตรให้กับ ครู และนักเรียนที่ได้รับรางวัล ถอดบทเรียน เรื่องปลูกผักรักษ์โลก ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ตามโครงการโรงเรียนพอ..

  อ่านต่อ
 • img

  พิธีปัจฉิมนิเทศ และม 0

  นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้เกียรติเป็นประธานใน พิธีปัจฉิมนิเทศ และมอบประกาศนียบัตรนักเรียน ชั้้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2565 โดยมี นายเจษฎา มีตา รองผู้..

  อ่านต่อ
 • img

  มอบเกียรติบัตรให้กับ 0

  นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา นายวสันต์ คำสุข รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมคณะครู มอบเกียรติบัตรให้กับ คณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นการยกย่องชื่นชม..

  อ่านต่อ
 • img

  บุญผะเหวด เทศน์มหาชา 0

  นายเจษฎา มีตา นายวสันต์ คำสุข รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา และ นายไพฑูรย์ ฤทธิ์ไธสง และนายธีรภัทร วงษ์ชู ร่วมบริจาค น้ำดื่มเป้าวิทย์ และ ปัจจัย งานมหาทานบุญบารมี ประเพณี บุญผะเหวด เ..

  อ่านต่อ
 • img

  โครงการโรงเรียนพอเพี 0

  นายเจษฎา มีตา นายวสันต์ คำสุข รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา พร้อมคณะครู และนักเรียน เยี่ยมชม ตลาดนัดผักรักษ์โลก
  โครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น “ปลูกผักรักษ์โลก” เพื่อส่งเสริมใ..

  อ่านต่อ
 • img

  หน่วยให้บริการ บริจา 0

  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ร่วมกับ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ออกหน่วยให้บริการ บริจาคโลหิต เพื่อแสดงความจงรักภักดี และถวายเป็นพระราชกุศล ตามโครงการ "Plus one เพื่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต" โด..

  อ่านต่อ
 • img

  โครงการโรงเรียนพอเพี 0

  นางสาวรุ้งทิพย์ พุดพึ่ง ศึกษานิเทศก์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ออกติดตามและประเมิน โครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น “ปลูกผักรักษ์โลก” เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษา ได้ปลูกผักสวนครัว แบบปลอดสารพิษ สร้า..

  อ่านต่อ
 • img

  นายเจษฎา มีตา รองผู 0

  นายเจษฎา มีตา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมคณะครู มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เป็นบุคคลที่ทำความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต ตามโครงการธนาคารความดี (คนดีสีฟ้า-แสด) ประจำเดือนมกราคม 2566 เมื่อวันอังคา..

  อ่านต่อ
 • img

  นายเสกสรร สวัสดิ์ศรี 0

  นายเสกสรร สวัสดิ์ศรี นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์ เป็นประธานในพิธี มอบเกียรติบัตร ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้ร่วมแสดงในพิธีเปิดงาน มหกรรมรวมพลคน TO BE NUMBER ONE อำเภอเกษตรสมบูรณ์ ณ โดมท..

  อ่านต่อ
 • img

  การทดสอบทางการศึกษาร 0

  นายเจษฎา มีตา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อม คณะครู ดำเนินการทดสอบให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565 ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านเป้าวิท..

  อ่านต่อ
 • img

  จัดกิจกรรมการประกวดร 0

  นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา จัดกิจกรรมการประกวดร้องเพลงยุวชนประกันภัย โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ Singing Contest ประจำปี 2566 ณ อาคา..

  อ่านต่อ
 • img

  กิจกรรมเลือกตั้งประธ 0

  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้สิทธิเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย และเป็นการสนับสนุนให้นักเรียน ได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง ได้เรีย..

  อ่านต่อ
 • img

  โครงการให้ความรู้ทา 0

  นายวิวัฒน์ กางการ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา เป็นประธานในพิธี มอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียน โครงการให้ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) และการลงทุนพื้นฐานแก่เยาวชนในโรงเร..

  อ่านต่อ
 • img

  มอบเกียรติบัตรให้กับ 0

  นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านาเป้าวิทยา นายวสันต์ คำสุข ของผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมคณะครู มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เป็นบุคคลที่ทำความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต ตามโครงการ..

  อ่านต่อ
 • img

  ตรวจเยี่ยมติดตามการท 0

  นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา นายเจษฎา มีตา และ นายวสันต์ คำสุข รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียน ตรวจเยี่ยมติดตามการทำงาน โครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่..

  อ่านต่อ
 • img

  กิจกรรมวันตรุษจีน ปร 0

  นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา นายเจษฎา มีตา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
  นายวสันต์ คำสุข รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียน ร่วมกิจกรรมวันตรุษจีน ประจ..

  อ่านต่อ
 • img

  กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน 0

  งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นำโดย นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา นายเจษฎา มีตา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา นายวสันต์ คำสุข รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมคณะครู นำนักเรียนชั้นมัธยม..

  อ่านต่อ
 • img

  โครงการส่งเสริมกิจกร 0

  งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นำโดย นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา นายวสันต์ คำสุข รองผู้อำนวยการสถานศึกษา นายเจษฎา มีตา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา นำผู้กำกับกองลูกเสือ ชั้นมัธยมศ..

  อ่านต่อ
 • img

  กิจกรรมอยู่ค่ายพักแร 0

  งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นำโดย นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการกองลูกเสือ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา พร้อมผู้กำกับ กองลูกเสือ ม.3 เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ เพื่อเตรียมความพร้อม การจัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ..

  อ่านต่อ
 • img

  ร่วมจัดกิจกรรม การแ 0

  นางรัตนาภรณ์ เทียมเลิศ นางอิสราพร ฮอลลีบอน พร้อมด้วย คณะครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร่วมจัดกิจกรรม การแข่งขันประกวดร้องเพลง เนื่องในกิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี 2566 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนร..

  อ่านต่อ
 • img

  โครงการโรงเรียนพอเพี 0

  นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา พร้อมด้วย นายเจษฎา มีตา รองผู้อำนวยการและ นายทักษิณ สุทธิอาจ ตรวจเยี่ยมโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น “ปลูกผักรักษ์โลก” เพื่อส่งเสริมให้..

  อ่านต่อ
 • img

  งานวันเด็กแห่งชาติ ป 0

  นายเจษฎา มีตา รองผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา พร้อมด้วย คณะครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา จัดบูธแสดงนิทรรศการ TO BE NUMBER ONE กิจกรรมเล่นเกม และนำนักเรียนร่วมแสดง เต้นประกอบเพลงดวงใจทรพี ..

  อ่านต่อ
 • img

  นายวิวัฒน์ กางการ ผู 0

  นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา พร้อมด้วย คณะครู และบุคลากร โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ร่วมกิจกรรมวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมี นายกอบชัย บุญอรณะ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ นายก..

  อ่านต่อ
 • img

  "ครูดีศรีเกษตรสมบูรณ 0

  นายเสกสรร สวัสดิ์ศรี นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์ เป็นประธานในพิธี มอบเกียรติบัตร โล่รางวัลสำหรับครู และผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ให้กับ "ครูดีศรีเกษตรสมบูรณ์" เนื่องในงานวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2566 วันจันทร์ท..

  อ่านต่อ
 • img

  กิจกรรมวันรักโรงเรีย 0

  พลเรือเอกสุวิทย์ ธาระรูป รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมวันรักโรงเรียน เปิดประตูรับน้อง ท่องวิชาการ ปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา มีโรงเรียนประถมศึกษาในเ..

  อ่านต่อ
 • img

  นายเจษฎา มีตา รองผ 0


  นายเจษฎา มีตา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา มอบเกียรติบัตร ให้กับ ครู และนักเรียน ที่มียอดฝาก ขายขยะ มากที่สุด ประจำเดือน ธันวาคม 2565 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับ เร..

  อ่านต่อ
 • img

  กิจกรรมแนะแนวอาชีพ แ 0

  นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา เป็นประธานในการเปิดงาน กิจกรรมแนะแนวอาชีพ และการศึกษาต่อ นักเรียน
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้ความรู้ และข้อม..

  อ่านต่อ
 • img

  สารของ พลเอก ประยุทธ 0

  นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา อ่านสารของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ถึงเด็กไทย เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ได้มอบคำขวัญไว้ว่า “รู้หน้าที่ มีวินัย ใ..

  อ่านต่อ
 • img

  มอบเกียรติบัตร ให้กั 0

  นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา มอบเกียรติบัตร ให้กับ ครู และนักเรียนที่มีสถิติการออมเงินสูงสุด ประจำเดือนธันวาคม 2565 เพื่อส่งเสริมการออมเงินอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันพุธ ..

  อ่านต่อ
 • img

  ร่วมประชุมเพื่อปรึกษ 0

  นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา สิบเอกสมชาย สุขเกษม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน พร้อม คณะครู
  ร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือ และหาแนวทางการแก้ปัญหาของนักเรีย..

  อ่านต่อ
 • img

  กิจกรรมส่งเสริมการออ 0


  นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ร่วมกับ ธนาคารโรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมการออมเงิน จัดโปรโมชั่นต้อนรับปีใหม่ 2566 ครู และนักเรียนจะได้รับของที่ระลึกจากโรงเรียน..

  อ่านต่อ

5 อันดับโรงเรียน ข่าวมากที่สุดปี 2566

 • img
  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
 • img
  โรงเรียนเทศบาล ๓ บ้านต่ำบุญศิริ
 • img
  โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
 • img
  โรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรม

5 อันดับนักข่าวปี 2566