• img
  • อันดับนักข่าว
  • ยอดผู้เข้าชม
  ข้อมูลคุณครู

  นางจิตรา วิเศษชาติ

  ปัจจุบันสอนอยู่ที่ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
  สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

  —  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ข่าวที่เผยแพร่

 • img

  ร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ค 0

  ข้าพเจ้า นางจิตรา วิเศษชาติ ตำแหน่งครู ร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปี 2565 เพื่อแสดงความเคารพ และระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ผู้ประสิทธิ์ ประสาทวิชาความรู้ให้ ณ อาคารโดม 40 ปี บ้านเป้าวิทยา เมื่อวันพฤ..

  อ่านต่อ
 • img

  ร่วมโครงการพัฒนากระบ 0

  ข้าพเจ้า นางจิตรา วิเศษชาติ ตำแหน่งครู ร่วมโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา หน่วยการเรียนรู้ การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล กีฬาภายใน “บ้า..

  อ่านต่อ
 • img

  ร่วมกิจกรรมออกฉีดพ่น 0

  ข้าพเจ้า นางจิตรา วิเศษชาติ ตำแหน่งครู ร่วมกิจกรรมออกฉีดพ่นหมอกควัน และ หยอดทรายอะเบทกำจัดยุงลายภายในโรงเรียน เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565..

  อ่านต่อ
 • img

  ร่วมการประกวดแข่งขัน 0

  ข้าพเจ้า นางจิตรา วิเศษชาติ ตำแหน่งครู ร่วมการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปี 2565 ตามโครงการมหกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎ..

  อ่านต่อ
 • img

  ร่วมงานสืบสานวัฒนธรร 0

  ข้าพเจ้า นางจิตรา วิเศษชาติ ตำแหน่งครู ร่วมงานสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทยให้สืบทอดตลอดไป โด..

  อ่านต่อ
 • img

  ร่วมโครงการพัฒนาทักษ 0

  ข้าพเจ้า นางจิตรา วิเศษชาติ ตำแหน่งครู ร่วมโครงการพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านภาษาไทย(วันสุนทรภู่)และวันต่อต้านยาเสพติด เพื่อระลึกถึงประวัติ และผลงานของ นักกวีเอกของโลก พระสุนทรโวหาร และได้ร่วมรณรงค์ ให้คว..

  อ่านต่อ
 • img

  ร่วมโครงการส่งเสริมก 0

  ข้าพเจ้า นางจิตรา วิเศษชาติ ตำแหน่งครู ร่วมโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(การศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน)นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3,4 และ 6 ประจำปี 2565 ณ พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน จังหวัดนครรา..

  อ่านต่อ
 • img

  ร่วมโครงการพัฒนากระบ 0

  ข้าพเจ้า นางจิตรา วิเศษชาติ ตำแหน่งครู ร่วมโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ผู้เรียน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่องกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (หน่วยการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และวิวัฒนาการ สัปดาห์วิทย..

  อ่านต่อ
 • img

  ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติก 0

  ข้าพเจ้า นางจิตรา วิเศษชาติ ตำแหน่งครู ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การพัฒนางานระบบ PA (ว 9/2564) ตามเกณฑ์มาตรฐานตำแหน่ง และ วิทยฐานะ (ว 3/2564)” ในวันที่ 27 สิงหาคม 2565 และ 1 กันยายน 2565 เพื่อส..

  อ่านต่อ
 • img

  ร่วมงานกีฬามิตรภาพแห 0

  ข้าพเจ้า นางจิตรา วิเศษชาติ ตำแหน่งครู งานกีฬามิตรภาพแห่งขุนเขา เราชาวตำบลบ้านเป้า ภูนกแซวเกมส์ ประจำปี 2565 จัดโดยเทศบาลตำบลบ้านเป้า ร่วมกับส่วนราชการ และประชาชนภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป้า เพื่อเชื่อ..

  อ่านต่อ
 • img

  เข้าร่วมกิจกรรม“การอ 0

  ข้าพเจ้านางจิตรา วิเศษชาติ ได้เข้าร่วมกิจกรรม“การอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์” โครงการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาวิชาชีพครู กิจกรรมอบรมพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กับโรงเรียน..

  อ่านต่อ
 • img

  ร่วมกิจกรรมเข้ารับกา 0

  ข้าพเจ้านางจิตรา วิเศษชาติ ได้เข้าร่วมกิจกรรมเข้ารับการตรวจ ATK สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 โดยมี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกษตสมบูรณ์ ร่วมกับ โรงพยาบ..

  อ่านต่อ
 • img

  ร่วมกิจกรรมการประชาค 0

  ข้าพเจ้านางจิตรา วิเศษชาติ ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประชาคมโครงการติดตั้งไฟฟ้า ส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ เสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดี ประกอบแบตเตอรี่ และอุปกรณ์การ ประจุแบตเตอรี่ในตัว แบบใช..

  อ่านต่อ
 • img

  กิจกรรมตรวจหาเชื้อโค 0

  ข้าพเจ้านางจิตรา วิเศษชาติ ได้เข้าร่วมกิจกรรมตรวจหาเชื้อโควิด -19 (Antigen test kit) เพื่อให้การขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อม ในการเผ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดขอเชื้อโรคไวร..

  อ่านต่อ
 • img

  เข้าร่วมกิจกรรมนิเทศ 0

  ข้าพเจ้า นางจิตรา วิเศษชาติ ได้ เข้าร่วมกิจกรรมนิเทศ กำกับติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ออนไลน์ (Online learning) ของนักเรียนในช่วงการแพร่ระบาด ของไวรัส(COVID-19) ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาส..

  อ่านต่อ
 • img

  เข้าร่วมกิจกรรม กิจก 0

  ข้าพเจ้า นางจิตรา วิเศษชาติ ได้ เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว (หน่วยการเรียนรู้อาชีพและการศึกษาต่อ) โดยมี นายสิริวัฒน์ มาศศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่า..

  อ่านต่อ
 • img

  เข้าร่วมกิจกรรมประชุ 0

  ข้าพเจ้า นางจิตรา วิเศษชาติ ได้ เข้าร่วมกิจกรรมประชุมออนไลน์ เรื่องวางแผนดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืข อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุม..

  อ่านต่อ
 • img

  เข้าร่วมกิจกรรมรับเก 0

  ข้าพเจ้า นางจิตรา วิเศษชาติ ได้เข้าร่วมกิจกรรมรับเกียรติบัตร และเงินทุนการศึกษา จำนวน 5,000 บาท รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด การประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “เรื่องดี ๆ ที่บ้านฉัน ” ให้แก่ เด็กชายฐิติกรบว..

  อ่านต่อ
 • img

  เข้าร่วมกิจกรรมตรวจห 0

  ข้าพเจ้า นางจิตรา วิเศษชาติ ได้ เข้าร่วมกิจกรรมตรวจหาเชื้อโควิด -19 (Antigen test kit) ครั้งที่ 2 ของนักเรียน ม.6 โดยมี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเป้า มาให้บริการ เพื่อให้การขับเคลื่อนการเตรียมคว..

  อ่านต่อ
 • img

  เข้าร่วมกิจกรรมรับเก 0

  ข้าพเจ้า นางจิตรา วิเศษชาติ ได้ เข้าร่วมกิจกรรมรับเกียรติบัตร และเงินทุนการศึกษา จำนวน 20,000 บาท รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ การประกวดคลิปหัวข้อ “เยาวชนนักคิด พิชิตเป้าหมายการออม” ทุกความฝันเป็นไปได้ ..

  อ่านต่อ
 • img

  เข้าร่วมกิจกรรมรับเก 0

  ข้าพเจ้า นางจิตรา วิเศษชาติ ได้ เข้าร่วมกิจกรรมรับเกียรติบัตร และเงินทุนการศึกษา จำนวน 30,000 บาท รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ การประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ความสุขของฉัน” ให้แก่ เด็กชายฐิติกรบวรศาสตร์ ว..

  อ่านต่อ
 • img

  ชาติ ร่วมกิจกรรมประช 0

  ข้าพเจ้า นางจิตรา วิเศษชาติ ร่วมกิจกรรมประชุมเพื่อสร้างทีม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ( Professional Learning Community : PLC ) ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564..

  อ่านต่อ
 • img

  กิจกรรมการเรียนการสอ 0

  ข้าพเจ้า นางจิตรา วิเศษชาติ ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ SBMLD Innovation ให้กับนักเรียนชั้น ม.3/1 ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564..

  อ่านต่อ
 • img

  ปฏิบัติหน้าที่รับราย 0

  ข้าพเจ้า นางจิตรา วิเศษชาติ ได้รับมอบหมายให้ ปฏิบัติหน้าที่รับรายงานตัว และมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 ณ อาคารโดม 40 ปี บ้านเป้าวิทยา ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564..

  อ่านต่อ
 • img

  ร่วมกิจกรรมประชุมเพื 0

  ข้าพเจ้า นางจิตรา วิเศษชาติ ร่วมกิจกรรมประชุมเพื่อสร้างทีม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ( Professional Learning Community : PLC ) ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564..

  อ่านต่อ
 • img

  ข้าพเจ้า นางจิตรา วิ 0

  ข้าพเจ้า นางจิตรา วิเศษชาติ และคณะครู ร่วมกิจกรรมไหว้พระพุทธเมตตามหามงคล พระพุทธรูปประจำโรงเรียน เนื่องในวันพระ ตรงกับวัน พุธที่ 19 พฤษภาคม 2564 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนเจ็ด ปีฉลู..

  อ่านต่อ
 • img

  ข้าพเจ้า นางจิตรา วิ 0

  ข้าพเจ้า นางจิตรา วิเศษชาติ ได้รับมอบหมายให้ ปฏิบัติหน้าที่ตรงจุดคัดกรอง “ไวรัส Covid-19 ” เพื่อคัดกรอง “ไวรัส Covid-19 ” กับผู้มารับรายงานตัว และมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ประจำ..

  อ่านต่อ
 • img

  จัดกิจกรรมการเรียนกา 0

  ข้าพเจ้า นางจิตรา วิเศษชาติ ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ SBMLD Innovation ให้กับนักเรียนชั้น ม.1/1 ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564..

  อ่านต่อ
 • img

  ร่วมประชุมเตรียมความ 0

  ข้าพเจ้า นางจิตรา วิเศษชาติ ได้ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม เพื่อปรึกษาหารือ งานระดมทุนการศึกษา เนื่องในโอกาสครบรอบ 45 ปี โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา เพื่อหารายได้สมทบทุนพัฒนาการศึกษา Thailand 4.0 ส่งเสริ..

  อ่านต่อ
 • img

  รับเกียรติบัตรการแข่ 0

  ข้าพเจ้า นางจิตรา วิเศษชาติ ได้นำนักเรียน ชั้น ม.1/พิเศษ 2 เข้าร่วมรับเกียรติบัตรการแข่งขัน ตอบปัญหา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปีการศึกษา 2563 จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เ..

  อ่านต่อ
 • img

  รับเกียรติบัตรการแข่ 0

  ข้าพเจ้า นางจิตรา วิเศษชาติ ได้นำนักเรียน ชั้น ม.1/พิเศษ 2 เข้าร่วมรับเกียรติบัตรการแข่งขัน ทักษะภาษาจีน เนื่องในกิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปีการศึกษา 2563 จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจ..

  อ่านต่อ
 • img

  กิจกรรมวัดสายตาประจำ 0

  ข้าพเจ้า นางจิตรา วิเศษชาติ ได้นำนักเรียน ชั้น ม.1/พิเศษ 2 เข้าร่วมกิจกรรมวัดสายตาประจำปี 2564 เพื่อให้นักเรียนมีการดำรงชีพที่ดีขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียน เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564..

  อ่านต่อ
 • img

  กิจกรรมเลือกตั้งประธ 0

  ข้าพเจ้า นางจิตรา วิเศษชาติ ได้นำนักเรียนชั้น ม.1/พิเศษ 2 เข้าร่วมกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้สิทธิเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย และเป็นการสนับสนุนให้น..

  อ่านต่อ
 • img

  ประเมิน การปฏิบัติงา 0

  ข้าพเจ้า นางจิตรา วิเศษชาติ รับการประเมิน การปฏิบัติงานของครู 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด เพื่อประเมินหน้าที่ และความรับผิดชอบหลัก ในการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียน..

  อ่านต่อ
 • img

  พิธีมอบประกาศนียบัตร 0

  ข้าพเจ้า นางจิตรา วิเศษชาติ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่จัดทำเกียรติบัตร และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ในพิธีมอบประกาศนียบัตร ให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับ ม.3 และ ม. 6 ประจำปีการศึกษา 2563 และง..

  อ่านต่อ
 • img

  ข้าพเจ้า นางจิตรา วิ 0

  ข้าพเจ้า นางจิตรา วิเศษชาติ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียน ให้ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมดุแลนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ร่วมทำบุญ เวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ที่วัดป่าบ้านเป้า(ธ) เพื่อให้นักเ..

  อ่านต่อ
 • img

  นายอัครแสนคีรี โล่ห 0

  นายอัครแสนคีรี โล่ห์วีระ ที่ปรึกษานายก อบจ.ชัยภูมิ นายชูเดช เร่งไพบูลย์วงษ์ รองนายกอบจ.ชัยภูมิ นายสุริยะ ป้องขันธ์ ผอ.กองการศึกษาฯอบจ.ชัยภูมิ พร้อมด้วย ส.อบจ.ศิวะ พงศ์ธีระดุลย์ ส.อบจ.สุขส..

  อ่านต่อ
 • img

  อบรมเชิงปฏิบัติการ ก 0

  นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา นายสมชาย ลาภประโยชน์ รองผู้อำนวยการ นางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ รองผู้อำนวยการ
  พร้อมด้วยคณะครู ร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดเก็บข้อมูลและส่งไฟล์ในรูปแบบอ..

  อ่านต่อ
 • img

  โรงเรียนบ้านเป้าวิทย 0

  เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2564 คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา อบจ.ชัยภูมิ ขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุขตลอดปีใหม่นี้ สวัสดีปีใหม่ 2564 Happy new year 2021..

  อ่านต่อ
 • img

  ข้าพเจ้า นางจิตรา วิ 0

  ข้าพเจ้า นางจิตรา วิเศษชาติ เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ อาคารโดม บร..

  อ่านต่อ
 • img

  เข้าร่วมประชุม เรื่อ 0

  ข้าพเจ้า นางจิตรา วิเศษชาติ เข้าร่วมประชุม เรื่อง ปัญหาการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เมื่อวันพุธ ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมมอหินขาว องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ..

  อ่านต่อ
 • img

  ปฏิบัติหน้าที่อบรมนั 0

  ข้าพเจ้า นางจิตรา วิเศษชาติ ปฏิบัติหน้าที่อบรมนักเรียนคาบวิถีพุทธ เมื่อวันพุธ ที่ 9 กันยายน 2563 มุ้งเน้นฝึกฝนนักเรียนที่เป็นเยาวชน อันจะเป็นอนาคตของชาติ โดยใช้หลักธรรมสำคัญคือการคิดก่อนลงมือทำ เพื..

  อ่านต่อ
 • img

  ข้าพเจ้า นางจิตรา วิ 0

  ข้าพเจ้า นางจิตรา วิเศษชาติ ประชุมครู (PLC) ประจำกลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันพุธ ที่ 9 กันยายน 2563 เพื่อเสนอปัญหาที่เกิดขึ้นกั..

  อ่านต่อ
 • img

  อบรมการสร้างเกียรติบ 0

  ข้าพเจ้า นางจิตรา วิเศษชาติ อบรมการสร้างเกียรติบัตร วุฒิบัตร Online ด้วย Google Drive ณ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 มีเกียรติบัตร มาฝากคุณครูทุกท..

  อ่านต่อ
 • img

  ร่วมโครงการทัศนศึกษา 0

  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ร่วมโครงการทัศนศึกษาและพัฒนาทักษะชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักนิติธรรม
  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ ..

  อ่านต่อ
 • img

  โรงเรียนบ้านเป้าวิทย 0

  นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้เผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ให้กับ โรงเรียนจิกสังข์ทองวิทยา อบจ. ศรีสะเกษ เรื่องการนำเศรษฐกิจพอเพียงกับ..

  อ่านต่อ
 • img

  ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติ 0

  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ นำโดย นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา นายสมชาย ลาภประโยชน์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา นางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้ว..

  อ่านต่อ
 • img

  โรงเรียนบ้านเป้าวิทย 0

  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ นำโดย นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา นายสมชาย ลาภประโยชน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ รองผู้อำน..

  อ่านต่อ
 • img

  SBMLD Innovation | ร 0

  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ นำโดย นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้นำ SBMLD Innovation มาใช้กับโรงเรียน ใช้งานง่ายและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช..

  อ่านต่อ
 • img

  โรงเรียนบ้านเป้าวิทย 0

  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ นำโดย นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา พร้อมกับผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรม วางพานพุ่มและลงนามถวายพระพร..

  อ่านต่อ

5 อันดับโรงเรียน ข่าวมากที่สุดปี 2565

 • img
  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
 • img
  โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
 • img
  โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา
 • img
  โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
 • img
  โรงเรียนวัดวังสวรรค์ (ประชาบำรุง)

5 อันดับนักข่าวปี 2565