• img
  • อันดับนักข่าว
  • ยอดผู้เข้าชม
  ข้อมูลคุณครู

  น.ส.จรรยาพร ศิลาโชติ

  ปัจจุบันสอนอยู่ที่
  สังกัด

  —  

ข่าวที่เผยแพร่

 • img

  ภาพกิจกรรมการเข้าร่ว 0

  วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้มอบหมายให้นางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ รองผู้อำนวยการ นายเจษฎา มีตา รองผู้อำนวยการและตัวแทนคณะครู ของโรงเรียนบ้าน..

  อ่านต่อ
 • img

  กิจกรรมไหว้พระพุทธเม 0

  วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมไหว้พระพุทธเมตตา..

  อ่านต่อ
 • img

  พิธีเปิดโครงการส่งเส 0

  วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรซึ่งเป็นคณ..

  อ่านต่อ
 • img

  ต้อนรับผู้ว่าราชการจ 0

  วันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้มอบหมายให้นางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ รองผู้อำนวยการเป็นตัวแทนโรงเรียนในการเข้า..

  อ่านต่อ
 • img

  ร่วมแสดงความยินดีเนื 0

  วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 โรงเรีึยนบ้านเป้าวิทยา โดยการำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ร่วมแสดงความยินดี ชื่นชมและให้ขวัญกำลังใจกับนางสุระณี สีพิมพ์ ผู้อำนวยการสถานศ..

  อ่านต่อ
 • img

  พิธีเปิดนิทรรศการศึก 0

  วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดนิทรรศการศึกษา..

  อ่านต่อ
 • img

  กิจกรรมไหว้พระทุกวัน 0

  วันที่ 8พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30น. โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ได้จัดกิจกรรม "ไหว้พระทุกวันพระ" เพ..

  อ่านต่อ
 • img

  เทศบาลตำบลบ้านเป้าส่ 0

  วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนบ้าเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลตำบลบ้านเป้า ภายใต้การนำของนายสมประสงค์ พงศ์ธ..

  อ่านต่อ
 • img

  โรงเรียนบ้านเป้าวิทย 0

  วันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้มอบหมายให้งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักศึกษาวิชาทหาร(รด.)ไปร่วมอำนวยความสะดวกใ..

  อ่านต่อ
 • img

  โรงเรียนบ้านเป้าวิทย 0

  วันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้มอบหมายให้งานสัมพันธ์ชุมชน และตัวแทนของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ร่วมงานกฐิ..

  อ่านต่อ
 • img

  วิทยากรอบรมการจัดทำแ 0

  วันที่28 ตุลาคม 2565 นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา พร้อมด้วยนายฤทธิชัย วิเศษชาติ ครูเชี่ยวชาญ และนางธิดา กาลภูธร ครูโรงเรียนบ้านเป้าวิทย..

  อ่านต่อ
 • img

  การอบรม ว PA สำหรับส 0

  วันที่ 26-27 ตุลาคม 2565 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้ส่งบุคลากรสายงานบริหารสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วย นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการ..

  อ่านต่อ
 • img

  การร่วมงานวันปิยมหาร 0

  วันที่ 23 ตุลาคม 2565 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้มอบหมายให้นางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ รองผู้อำนวยการ พร้อมตัวแทนของคณะครูโรงเรียนบ้..

  อ่านต่อ
 • img

  การประชุมประจำเดือนต 0

  วันที่ 17 ตุลาคม 2565 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้มีการประชุมประจำเดือนตุลาคม 2565 เพื่อแจ้งให้ทราบ หารือและถือปฏิบัติในภาระงานต..

  อ่านต่อ
 • img

  โรงเรียนบ้านเป้าวิทย 0

  วันที่ 13 ตุลาคม 2565 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้มอบหมายให้นางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ รองผู้อำนวยการและนายเจษฎา มีตา รองผู้อำนวยก..

  อ่านต่อ
 • img

  การเข้าร่วมประชุมการ 0

  วันที่ 12 ตุลาคม 2565 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้มอบหมายให้นางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และนายไพฑูรย์ ฤทธิ์ไ..

  อ่านต่อ
 • img

  การมอบเกียรติบัตรและ 0

  วันที่ 10 ตุลาคม 2565 นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรให้กับทีมแกะสลักของโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ที่ชนะเลิศในการแข่งขันมหกรรมการจัดการศึกษาท้..

  อ่านต่อ
 • img

  ผลงานของนักเรียนที่ไ 0

  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันแกะสลัก ระดับ ม.ต้นและระดับ ม.ปลาย ซึ่งเป็นตัวแทนระดับภาคตะวันออกเฉียง..

  อ่านต่อ
 • img

  ภาพกิจกรรมการแข่งขัน 0

  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้ส่งตัวแทนของนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น..

  อ่านต่อ
 • img

  งานมุฑิตาจิต ประจำปี 0

  โรงเรียนบ้า่นเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้จัดกิจกรรมมุฑิตาจิต ให้ครูที่เกษียนอายุราชการประจำปี 2565 จำนวน 2คน ได้แก่นายสิริวัฒน์ มาศศรี ครูกล..

  อ่านต่อ
 • img

  ภาพกิจกรรมการมอบรางว 0

  วันที่ 29 กันยายน 2565 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา เข้ารับรางวัล " DLA AWARD 2022" ประจำปี 2565 ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานบริหาร..

  อ่านต่อ
 • img

  การประชุมการจัดการแข 0

  วันที่ 28 กันยายน 2565 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้มอบหมายให้นางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ รองผู้อำนวยการ และนายสุริยนต์ ลบบำรุง ครู..

  อ่านต่อ
 • img

  ภาพกิจกรรมการอบรมสัม 0

  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา และนายนิติศักดิ์ ยศพิทักษ์ ครูชำนาญการพิเศษ ได้เข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้วยการประเมินตำแหน่งและว..

  อ่านต่อ
 • img

  ภาพกิจกรรมพัฒนาผู้เร 0

  วันที่ 22-23 กันยายน 2565 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Block course โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท กิจกรรมลู..

  อ่านต่อ
 • img

  การเข้าร่วมงานมุฑิตา 0

  วันที่ 21 กันยายน 2565 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้นำคณะครูที่จะเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 30 กันยายน 2565 ไปร่วมงานแสดงมุฑิตาจ..

  อ่านต่อ
 • img

  ภาพกิจกรรมการประเมิน 0

  วันที่ 19 กันยายน 2565 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของครู 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด ประจำภาคเรียนที่ 1/2..

  อ่านต่อ
 • img

  ภาพการแสดงเปิดตลาดปั 0

  วันที่ 16 กันยายน 2565 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้นำชุการแสดงไปร่วมงานตลาดปั้นสุข ณ ที่ว่าการอำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ เ..

  อ่านต่อ
 • img

  การติดตามการประเมินค 0

  วันที่ 15สิงหาคม 2565 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้รับการติดตามประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา พ.ศ 2564 จาหหน่วยศึกษานิเทศก์ กองการศึ..

  อ่านต่อ
 • img

  กิจกรรมวิถีไทย วิถีพ 0

  วันที่ 15 กันยายน 2565 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้จัดกิจกรรม วิถีไทย วิถีพุทธขึ้นทุกวันพฤหัสบดีของทุกสัปดาห์ เพื่อบ่มเพาะค่านิย..

  อ่านต่อ
 • img

  พิธีเปิดโครงการส่งเส 0

  วันที่ 11 กันยายน 2565 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านเป้า ร่วมกันจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมความเป็นด้านภาษาจีนบูรณาการคุณธรรมและสุขภาพ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภา..

  อ่านต่อ
 • img

  การอบรมการทำดอกไม้จา 0

  วันที่ 9 กันยายน 2565 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้อนุญาตให้ชุมนุมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา..

  อ่านต่อ
 • img

  นักเรียนโรงเรียนธนาค 0

  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้อนุญาตให้นักเรียนที่เป็นคณะกรรมการบริหารโรงเรียนธนาคาร ธกส. ร่วมเข้าอบรมด้วยระบบออนไลน์ ในการประชุมลงนามความร่วมมือของ ธกส..

  อ่านต่อ
 • img

  ภาพกิจกรรมการศึกษาดู 0

  วันที่ 7 กันยาย 2565 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา กล่าวต้อนรับการศึกษาดูงานของโรงเรียนโคกสะอาดวิทยา โดยการนำของนายสมชาย ลาภประโยชน์ ผ..

  อ่านต่อ
 • img

  ร่วมกิจกรรมวิ่งสืบสา 0

  นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา และตัวแทนของคณะครูโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา เข้าร่วมกิจกรรม "วิ่งสืบสานตำนานสาวบ้านแต้ สู่สากล" FUN RUN 5.5 กิโลเมตรในวันที่ 4 กันยายน 2565 ..

  อ่านต่อ
 • img

  ร่วมพิธีเปิดดีฬาภายใ 0

  วันที่ 7 กันยายน 2565 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้มอบหมายให้นางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ รองผู้อำนวยการ เข้า..

  อ่านต่อ
 • img

  ประชุมฝ่ายวิชาการ 0

  วันที่ 5 กันยายน 2565 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้มอบหมายให้นางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ รองผู้อำนวยการ ประชุมคณะครูฝ่ายวิชาการ เพื..

  อ่านต่อ
 • img

  มอบเกียรติบีตรและเงิ 0

  วันที่ 5 เดือนกันยายน 2565 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา เป็นประธานมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัล เนื่องในการประกวดแข่งขัน
  TO BE ..

  อ่านต่อ
 • img

  โรงเรียนบ้านเป้าวิทย 0

  วันที่ 4 กันยายน 2565 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้มอบหมายให้งานทูบีนัมเบอร์วัน ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา นำนัก..

  อ่านต่อ
 • img

  ภาพกิจกรรมการมอบโล่แ 0

  วันที่ 2 กันยายน 2565 นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา เป็นประธานมอบถ้วยรางวัลเกียรติยศและเงินรางวัลให้กับนักกีฬารุ่น 16 ปี ฟุตซอล ของโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ในการแข่งขันฟ..

  อ่านต่อ
 • img

  การมอบเกียรติบัตรวัน 0

  วันที่ 1 กันยายน 2565 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา ป..

  อ่านต่อ
 • img

  การเข้าร่วมประชุมหัว 0

  วันที่ 31 สิงหาคม 2565 ข้าพเจ้านางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้เข้าร่วมประชุมหั..

  อ่านต่อ
 • img

  กิจกรรมวิถีไทย วิถีพ 0

  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิถีไทย วิถีพุทธ บรรจุในหลักสูตรและทำการจัดการเรียการสอนในคาบวิถีพุทธ ในทุกวัน..

  อ่านต่อ
 • img

  การประชุมพิจารณาจัดส 0

  วันที่ 30 สิงหาคม 2565 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้มอบให้นางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ รองผู้อำนวยการและคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและเจ้..

  อ่านต่อ
 • img

  การประชุมคณะกรรมการบ 0

  วันที่ 29 สิงหาคม 2565 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ในวันที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 08.45น.-10..

  อ่านต่อ
 • img

  ภาพกิจกรรมการเข้าร่ว 0

  นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย(ส.บ.อ.ท.) เรื่..

  อ่านต่อ
 • img

  โรงเรียนบ้านเป้าวิทย 0

  วันที่ 26 สิงหาคม 2565 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้นำตัวแทนของคณะครูของโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ร่วมจัดนิทรศการในการประชุมสัมมนาทา..

  อ่านต่อ
 • img

  การเข้าร่วมพิธีเปิดก 0

  ตามที่ข้าพเจ้านางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้เดินทางไปร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดก..

  อ่านต่อ
 • img

  การมอบเกียรติบัตรนัก 0

  วันที่ 23 สิงหาคม 2565 นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรกีฬาวอลเล่ย์บอลที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ประจำปี 2565
  แล..

  อ่านต่อ
 • img

  การประชาสัมพันธ์กิจก 0

  วันที่ 23 สิงหาคม 2565 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้รับการประสานจากอำเภอเกษตรสมบูรณ์ในการขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการวิ..

  อ่านต่อ
 • img

  มอบทุนพระไกรสิงหนาทใ 0

  วันที่ 23 สิงหาคม 2565 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางกา ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้รับมอบทุนการศึกษาจากกองทุนพระไกรสิงหนาท จำนวน 5,000 บาท(ห้าพันบาทถ้วน) โดยพัน..

  อ่านต่อ

5 อันดับโรงเรียน ข่าวมากที่สุดปี 2566

 • img
  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
 • img
  โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
 • img
  โรงเรียนนนทรีวิทยาคม
 • img
  โรงเรียนมัธยมวัดป่ามะไฟ
 • img
  โรงเรียนเทศบาล ๓ บ้านต่ำบุญศิริ

5 อันดับนักข่าวปี 2566