• img
  • อันดับนักข่าว
  • ยอดผู้เข้าชม
  ข้อมูลคุณครู

  น.ส.นภาพร วรรณทอง

  ปัจจุบันสอนอยู่ที่ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
  สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

  —  โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ข่าวที่เผยแพร่

 • img

  การอบรมการใช้ระบบ SB 0

  • 26 มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 15:51:57 น.

  โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ จัดการอบรมการใช้ระบบ SBMLD Innovation ในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และเช็คชื่อนักเรียน ระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2563 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน..

  อ่านต่อ
 • img

  การอบรมการบันทึกผลกา 0

  คณะครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ อบรมการบันทึกผลการเรียนในระบบ SMLD Innovation ณ ห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ 10 มีนาคม 2563..

  อ่านต่อ
 • img

  การแข่งขันทักษะทางวิ 0

  การแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 17-18 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ และโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ..

  อ่านต่อ
 • img

  การอบรมเชิงปฏิบัติกา 0

  ว่าที่ร้อยตรีธวัชชัย บุญหนัก รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และคณะครู โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพครูสู่ยุค..

  อ่านต่อ
 • img

  การประเมินประสิทธิภา 0

  ผู้อำนวยการ นายถวิล. สร่ายหอม และรองผู้อำนวยการทุกฝ่าย ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนิเทศภายใน ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 16-17 กั..

  อ่านต่อ
 • img

  มหกรรมการจัดการศึกษา 0

  โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ ตัวแทนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เข้าประกวดแข่งขันในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปี 2562 “Opportunity Learning“ โอการแห่งการเรียนรู้ ครั้งที่ 1..

  อ่านต่อ
 • img

  การจัดการแข่งขันกรีฑ 0

  โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ เป็นกรรมการจัดการแข่งขันกรีฑา ในการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ รหว่างวันที่ 17-19 กรกฎาคม 2562 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะ..

  อ่านต่อ
 • img

  โครงการอบรมเชิงปฏิบั 0

  คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 20-22 กรกฎาคม 2562 ณ จังหวัดอุบลราชธานี..

  อ่านต่อ
 • img

  การอบรมโปรแกรมบริหาร 0

  ตัวแทนครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ โรงเรียนกัทรอมวิทยาคม โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา โรงเรียนสายธารวิทยา ร่วมอบรมการใช้โปรแกรมบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ (sbmld innovation) โดย ดร.ชัชพลวานิช เพชรดง บริษั..

  อ่านต่อ
 • img

  งานชุมนุมลูกเสือท้อง 0

  โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ ร่วมจัดกิจกรรมเมืองวิทยาศาสตร์ในงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 6 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนราษีไศล อำเภอราษีไศลจังหวัดศรีสะเกษ..

  อ่านต่อ
 • img

  งานชุมนุมลูกเสือท้อง 0

  โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ ร่วมจัดกิจกรรมเมืองวิทยาศาสตร์ในงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 6 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนราษีไศล อำเภอราษีไศลจังหวัดศรีสะเกษ..

  อ่านต่อ
 • img

  ปฐมนเทศนักเรียน ปีกา 0

  7 พฤษภาคม 2562 นายถวิล. สร่ายหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดการปฐมนิเทศนักเรียน ม.1และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2562 ..

  อ่านต่อ
 • img

  การศึกษาดูงาน 0

  วันที่ 7 มีนาคม 2562 คณะผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาร..

  อ่านต่อ
 • img

  ศึกษาดูงาน 0

  วันที่ 7 กันยายน 2561 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ โดยท่านผู้อำนวยการถวิล. สร่ายหอม รองผู้อำนวยการนิตยา. ศรีเมือง และคณะครู ให้การต้อนรับคณะครู และนักเรียนโรงเรียนนนทรีวิทยาคม จ.ปราจีนบุรี ที่มาศึกษาดูงาน..

  อ่านต่อ
 • img

  การนิเทศ ติดตามและปร 0

  วันที่ 2 สิงหาคม 2561 โดย นายนิรันดร์ ชูสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ นายถวิล สร่ายหอม ผู้อำนวยการ. นายศิริดนย์ น้าวิไลเจริญ ประธานคณะกรรมการสถานศึ..

  อ่านต่อ
 • img

  การรับสมัครนักเรียน 0

  วันที่ 26 มีนาคม 2561 วันแรกของการรับสมัครนักเรียน มีนักเรียนมาสมัครเข้าเรียน ม.1 ห้องเรียนปกติ จำนวน 85 คน ม.4 ห้องเรียนปกติ จำนวน 140 คน ห้องเรียนเพาะพันธ์ุปัญญา จำนวน 21 คน..

  อ่านต่อ
 • img

  การศึกษาดูงาน 0

  วันที่ 22 มีนาคม 2561 นายถวิล. สร่ายหอม ผู้อำนวยโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ และคณครู ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร จำนวน 22 คน เรื่อง งานพัสดุ และ การใช้ระบบ SBMLD Innovation..

  อ่านต่อ
 • img

  งานมหกรรมโรงเรียนเฮ็ 0

  โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ โดยท่านผู้อำนวยการถวิล สร่ายหอม เข้าร่วมพิธีเปิดและเยี่ยมชมผลงาน และคุณครูนพพร พนานุสรณ์ คุณครูนภาพร วรรณทอง คุณครูพิจิตรา วิจารณกุล และนักเรียน เข้าร่วมแสดงผลงาน หนังสั้น เรื..

  อ่านต่อ
 • img

  การนิเทศภายใน กลุ่มส 0

  วันที่ 6 มีนาคม 2561 กลุ่่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รับการนิเทศภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 โดยท่านผู้อำนวยการถวิล สร่ายหอม ท่านรองผู้อำนวยการนิตยา ศรีเมือง พร้อมทั้งหัวหน้าฝ่ายทั้ง 3 ฝ่..

  อ่านต่อ
 • img

  การประชุมสมาคมศิษย์เ 0

  วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561 สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ โดยท่านวัฒนพงษ์ สุทัศนาวิจิตร นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ ท่านผู้อำนวยการถวิล สร่ายหอม ท่านผู้อำนวยการเพ็ญศรี สารีบุตร..

  อ่านต่อ
 • img

  การรับสมัครนักเรียน 0

  โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ เปิดรับสมัครนักเรียน เข้าเรียนในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561 ..

  อ่านต่อ
 • img

  การอบรมการเรียนรู้สู 0

  วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8กลุ่มสาระการเรียนรู้ เข้าอบรม เรื่องการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ Active Learning ตามกรอบแนวคิดยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพสู่มา..

  อ่านต่อ
 • img

  กิจกรรมทัศนศึกษา 0

  วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 คณะครู นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ เพลาเพลิน จ.บุรีรัมย์ ศูนย์คชศึกษา(หมู่บ้านช้าง) หมู่บ้านทอผ้าไหม จ.สุรินทร์ ..

  อ่านต่อ
 • img

  การอบรม โครงการ HD s 0

  วันที่ 27-28 มกราคม 2561 คุณครูนพพร พนานุสรณ์ คุณครูนภาพร วรรณทอง คุณครูพิจิตรา วิจารณกุล คุณครูอธิป พันธ์คำ จัดกิจกรรมอบรมการทำหนังสั้น เรื่อง เส้นทางขยะ ตามโครงการ เฮ็ดดีมีสุข ให้กับนักเรียนชั้น ม.4..

  อ่านต่อ
 • img

  กิจกรรมวันคริสมาสต์ 0

  กิจกรรมวันคริสมาสต์ 25 ธันวาคม 2560

  อ่านต่อ

5 อันดับโรงเรียน ข่าวมากที่สุดปี 2566

 • img
  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
 • img
  โรงเรียนเทศบาล ๓ บ้านต่ำบุญศิริ

5 อันดับนักข่าวปี 2566