• img
  • อันดับนักข่าว
  • ยอดผู้เข้าชม
  ข้อมูลคุณครู

  นางจุไรรัตน์ อุปนันท์

  ปัจจุบันสอนอยู่ที่ โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่า
  สังกัด เทศบาลเมืองหัวหิน

  —  โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่า
  เทศบาลเมืองหัวหิน

ข่าวที่เผยแพร่

 • img

  รางวัลชนะเลิศ โครงกา 0

  โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่า สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในฐานะโรงเรียนน้องใหม่ โครงการโรงเรียนปลอดขยะ สู่ความยั่งยืน "สะอาดบุรี จูเนียร์" ประจำปี ๒๕๖๔ ..

  อ่านต่อ
 • img

  รางวัลชนะเลิศ โครงกา 0

  โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่า สังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในฐานะโรงเรียนน้องใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ โครงกรโรงเรียนปลอดขยะสู่ความยั่งยืน "สะอาดบุรี จูเนียร์" ประจำปี ๒๕๖๔ จา..

  อ่านต่อ
 • img

  รับมอบคอมพิวเตอร์ เพ 0

  โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่า ได้รับความอนุเคราะห์จาก คณะ วปอ. ๖๔ หมู่นกยูง มอบคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ติดตั้ง และลงระบบ พร้อมใช้งาน จำนวน ๑๐ เครื่อง และท่านผู้บัญชาการโรงเรียนนายสิบทหารบก พร้อมคณะมอบทีว..

  อ่านต่อ
 • img

  วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 0

  โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่า จัดพิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ อาคาร ๐๒ โดยมีนายอมร พัฒน์ทอง ประธานคณะกรรมการสถานศึ..

  อ่านต่อ
 • img

  การประชุมคณะกรรมการส 0

  โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่า จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรับฟังการรายงานผลการจัดการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา และร่วมกันพิจารณา เสนอแนะความคิดเห็น ต่อการจัดการศึกษาในปีการศึกษา ๒..

  อ่านต่อ
 • img

  โครงการฝึกอบรมลูกเสื 0

  เมื่อวันที่ ๑๔-๑๕ และ ๑๗-๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่า สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดโครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ให้กับลูกเสือและเนตรนารีสามัญ ..

  อ่านต่อ
 • img

  โครงการโรงเรียนปลอดข 0

  วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย และ เจ้าหน้าที่จาก Thai PBS ลงพื้นที่โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่า อ. หัวหิน..

  อ่านต่อ
 • img

  โครงการโรงเรียนปลอดข 0

  วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย และ เจ้าหน้าที่จาก Thai PBS ลงพื้นที่โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่า อ. หัวหิน..

  อ่านต่อ
 • img

  โครงการสะอาดบุรี จูเ 0

  วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ นางสาวกนกวรรณ ไข่แก้ว ผอ.รร.เทศบาลบ้านบ่อฝ้าย (ในฐานะโรงเรียนพี่เลี้ยง) นางจุไรรัตน์ อุปนันท์ ผอ. รร. เทศบาลบ้านเขาเต่า (ในฐานะโรงเรียนน้องใหม่) พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูและนักเรียน..

  อ่านต่อ
 • img

  โครงการโรงเรียนปลอดข 0

  โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่า (โรงเรียนน้องใหม่) สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้เป็น ๑ ใน ๔ ทีม จากทั้งหมด ๒๑ ทีม ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ร่วมกับโรงเรียน..

  อ่านต่อ
 • img

  โครงการส่งเสริมการปร 0

  ทีมงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบด้วย นางจุไรรัตน์ อุปนันท์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา / นางสาวแสงเพ็ญ ศรีพอ หัวหน้างานวิชาการระดับการศึกษาปฐมวัย และนางสาววิไลลักษณ์ เชื้อปราง, นางสาวนิลเนตร พระสิ..

  อ่านต่อ
 • img

  รางวัลชมเชย (ทีมชายล 0

  โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่า สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองหัวหิน ได้รับรางวัลชมเชย (ประเภททีมชายล้วน ๕ คน) และรางวัลชมเชยอันดับ ๒ (ประเภททีมหญิงล้วน ๕ คน) การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภ..

  อ่านต่อ
 • img

  รางวัลชนะเลิศ การประ 0

  โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่า เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี ๒๕๖๔
  ระดับจังหวัด ทั้งประเภททีมชาย ๕ คน และ ป..

  อ่านต่อ
 • img

  รับคณะศึกษาดูงาน จาก 0

  รร. เทศบาลบ้านเขาเต่า ให้การต้อนรับเครือข่ายทางการศึกษา จาก รร. บ้านหนองศาลเจ้า อ. จอมบึง จ. ราชบุรี เดินทางมาศึกษาดูงานการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษาสู่ความยั่งยืน (๗ เมษายน ..

  อ่านต่อ
 • img

  รางวัลชมเชยการประกวด 0

  รางวัลชมเชย การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับประถมศึกษา ประเภททีมหญิงล้วน ๕ คน ระดับภาคคณะสงฆ์ ภาค ๑๕ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เทศกาลวันวิสาขบูชา (จาก..

  อ่านต่อ
 • img

  งานประกันคุณภาพการศึ 0

  หน่วยศึกษานิเทศก์ กองการศึกษา เทศบาลเมืองหัวหิน จัดโครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษา หัวหน้างานวิชาการระดับปฐมวัยและห้วหน้างานวิชาการ โรงเรียนเทศ..

  อ่านต่อ
 • img

  เครือข่ายการจัดการศึ 0

  โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่า ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสภาวัฒนธรรม จังหวัดปราจีนบุรี นำโดยท่านวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี ศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง และเยี่ยมชมห้องนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ร. ๙ เมื่..

  อ่านต่อ
 • img

  รับเสด็จกรมสมเด็จพระ 0

  ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่าได้มีโอกาส ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นการส่วนพระองค์เยี่ยมศูนย์หัตถกรรมทอผ้าบ้านเขา..

  อ่านต่อ
 • img

  โครงการประชุมสัมมนาค 0

  โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่า จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องเฉลิมพระเกียรติ เพื่อรายงานผลการจัดการศึกษาในปีการศึกษษ ๒๕๖๒ / การดูแลน..

  อ่านต่อ
 • img

  การประชุมคณะกรรมการส 0

  โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่า จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรายงานผลการจัดกิจกรรมในปีการศึกษา 2562 / รายงานความเคลื่อนไหว นโยบายต่าง ๆ ของการจัดการศึกษา/กิจกรรม โครงการที่จะดำเนินการในภ..

  อ่านต่อ
 • img

  การพัฒนาศักยภาพครูแล 0

  โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่า และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหินอีก ๖ โรงเรียน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ PLC ตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และศึกษาดูงานโรงเรียนที่จัดการศึกษาดีเด่นในภาคใต้ ปร..

  อ่านต่อ
 • img

  งานประกันคุณภาพการศึ 0

  นางจุไรรัตน์ อุปนันท์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา และนายประสาน ศรีแก้ว ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบงานวิชาการโรงเรียน เข้ารับการอบรม หลักสูตรการจักระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษ..

  อ่านต่อ
 • img

  โครงการประชุมสัมมนาค 0

  กองการศึกษา เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดโครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน และศึกษาดูงานโรงเรียนที่จัดการศึกษา..

  อ่านต่อ
 • img

  รางวัลโรงเรียนพอเพีย 0

  โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่า เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นต้นแบบ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ รามคำแหง..

  อ่านต่อ

5 อันดับโรงเรียน ข่าวมากที่สุดปี 2566

 • img
  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
 • img
  โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
 • img
  โรงเรียนนนทรีวิทยาคม
 • img
  โรงเรียนมัธยมวัดป่ามะไฟ
 • img
  โรงเรียนเทศบาล ๓ บ้านต่ำบุญศิริ

5 อันดับนักข่าวปี 2566