• ข่าว ล่าสุด

จัดนิทรรศการแสดงผลงานและนำเสนอผลงานของสถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวไปสู่การปฏิบัติจนเป็นแบบอย่างที่ดีระดับภาค

จัดนิทรรศการแสดงผลงานและนำเสนอผลงานของสถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวไปสู่การปฏิบัติจนเป็นแบบอย่างที่ดีระดับภาค

ระว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2563 ข้าพเจ้านางสาวยุวลี โพยนอก ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานและนำเสนอผลงานของสถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวไปสู่การปฏิบัติจนเป็นแบบอย่างที่ดีระดับภาค ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ประจำปีงบประมาณ 2563

จัดนิทรรศการแสดงผลงานและนำเสนอผลงานของสถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวไปสู่การปฏิบัติจนเป็นแบบอย่างที่ดีระดับภาค —  น.ส.ยุวลี โพยนอก
0 COMMENTS
User Image
น.ส.ยุวลี โพยนอก
ผู้เขียนข่าว
PROFILE