• ข่าว ล่าสุด

รับรางวัลโล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ระดับดีเยี่ยม เป็นสถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวไปสู่การปฏิบัติจนเป็นแบบอย่างที่ดีระดับภาค ประเภทมัธยมศึกษา

รับรางวัลโล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ระดับดีเยี่ยม เป็นสถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวไปสู่การปฏิบัติจนเป็นแบบอย่างที่ดีระดับภาค ประเภทมัธยมศึกษา

วันที่ 25 กันยายน 2563 ข้าพเจ้านางสาวยุวลี โพยนอก โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้รับรางวัลโล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ระดับดีเยี่ยม เป็นสถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวไปสู่การปฏิบัติจนเป็นแบบอย่างที่ดีระดับภาค ประเภทมัธยมศึกษา ภายใต้โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมกินรี โรงแรมปัญจดารา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

รับรางวัลโล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ระดับดีเยี่ยม เป็นสถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวไปสู่การปฏิบัติจนเป็นแบบอย่างที่ดีระดับภาค ประเภทมัธยมศึกษา —  น.ส.ยุวลี โพยนอก
0 COMMENTS
User Image
น.ส.ยุวลี โพยนอก
ผู้เขียนข่าว
PROFILE