• ข่าว ล่าสุด

ประกวด ดาว-เดือน ดาวเทียม TO BE IDOL 2020

ประกวด ดาว-เดือน ดาวเทียม TO BE IDOL 2020

ข้าพเจ้า นางสาวยุวลี โพยนอก ได้รับมอบหมายจาก นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ปฏิบัติหน้าที่คุณครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โดยได้ส่งเสริมและสนับสนุนลูก ๆ นักเรียนให้เข้าร่วมกิจกรรม "การประกวด ดาว-เดือน ดาวเทียว TO BE IDOL 2020" โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา จากความรักความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจกัน ส่งผลให้ลูกนักเรียนได้รับรางวัลดังนี้ 1. เดือนทูบีไอดอล ระดับชั้น ม.ต้น ป๊อปปูล่าโหวต เด็กชายศุภกร สุหญ้านาง 400 Like 2. ดาวทูบีไอดอล ระดับชั้น ม.ต้น ป๊อปปูล่าโหวต เด็กหญิงพัชรา ลาภทวี 615 Like 3. ดาวเทียมทูบีไอดอล ป๊อปปูล่าโหวต เด็กชายภควัต ฦาหาร 418 Like

ประกวด ดาว-เดือน ดาวเทียม TO BE IDOL 2020 —  น.ส.ยุวลี โพยนอก
0 COMMENTS
User Image
น.ส.ยุวลี โพยนอก
ผู้เขียนข่าว
PROFILE