• ข่าว ล่าสุด

ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี

ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี

วันที่ 19 กันยายน 2563 นายภีชภัช อ่วมเกิด ตำแหน่ง ครู พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี โดยนำนักเรียนแกนนำประจำฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระศิลปะร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในด้านการศึกษา และข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้งานระบบ SBMLD innovation ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนแก่คณะศึกษาดูงาน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา

ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี —  นายภีชภัช อ่วมเกิด
0 COMMENTS