• ข่าว ล่าสุด

ประชุมมอบภาระงานและนิเทศแบบกัลยาณมิตร

ประชุมมอบภาระงานและนิเทศแบบกัลยาณมิตร

วันที่ 29 กันยายน 2563 ข้าพเจ้านางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา พร้อมด้วย นายสิริวัฒน์ มาศศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไปและนายทวีศักดิ์ สีดามุย หัวหน้างานอาคารสถานที่ ได้ร่วมประชุมเพื่อมอบหมายภาระงานประจำวัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การแก้ปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงานและได้ร่วมกันนิเทศนักการภารโรงในเรื่อง บทบาทหน้าที่ของตนเอง การทำงานเป็นทีม การทำงานเพื่อส่วนรวมและการน้อมนำหลักการทรงงานของพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 มาสู่การปฏิบัติ โดยเฉพาะข้อ 23 "รู้รัก สามัคคี" ส่งเสริมให้เกิดการทำงานอย่างมีความสุข

ประชุมมอบภาระงานและนิเทศแบบกัลยาณมิตร —  น.ส.จรรยาพร ศิลาโชติ
0 COMMENTS