• ข่าว ล่าสุด

นิเทศงานนักการ-ภารโรง

นิเทศงานนักการ-ภารโรง

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ข้าพเจ้านางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา และนายทวีศักดิ์ สีดามุย หัวหน้างานอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ดำเนินการมอบหมายงานและนิเทศนักการ -ภารโรง เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการทำงาน โดยการนิเทศเรื่องบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ ความเอื้ออาทร การมีจิตอาสาในงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดผลสำเร็จและมีความสุขในการทำงาน

นิเทศงานนักการ-ภารโรง —  น.ส.จรรยาพร ศิลาโชติ
0 COMMENTS