• ข่าว ล่าสุด

"มุทิตาจิต ศิษย์รักครู"

"มุทิตาจิต ศิษย์รักครู"

"มุทิตาจิต ศิษย์รักครู" วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ (สหกรณ์สมทบ) ได้จัดกิจกรรม"มุทิตาจิต ศิษย์รักครู" แด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ คือ คุณครูนายสมเกียรติ ขอโหมกลาง และนายประพันธ์ ไพราม นักการภารโรง ........ได้รับเกียรติจาก นายภูษิต พานิชอัตรา ได้มาเป็นประธานในพิธี และกล่าวแสดงความชื่นชมยินดี กล่าวคำมุทิตาจิต กับผู้เกษียณทั้งสองท่าน โดยได้จัดกิจกรรมหลากหลาย เต็มไปด้วยความหมายเพื่อระลึกถึงพระคุณของผู้เกษียณทั้งสองท่าน โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้ การนำขบวนโดยธงเหลืองแดง ธงสีประจำโรงเรียน ลอดใต้ซุ้มกระบี่ บูมทอสอง ร่วมร้องเพลงมาร์ชโรงเรียน การรำบายศรีสู่ขวัญ การแสดงความรู้สึกของผู้บริหาร และนักเรียน การกล่าวความรู้สึกจากผู้เกษียณ ผู้เกษียณมอบของที่ระลึกให้กับโรงเรียน การแสดงของนักเรียนจากทุกสายชั้น

"มุทิตาจิต ศิษย์รักครู" —  น.ส.วรรณภา เนื่องชุมพล
0 COMMENTS