• ข่าว ล่าสุด

เข้าร่วมกิจกรรมวิถีพุทธ

เข้าร่วมกิจกรรมวิถีพุทธ

ข้าพเจ้านางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา พร้อมคณะครูโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้เข้าร่วมกิจกรรมวิถีพุทธ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนตามหลักสูตร และเป็นกิจกรรมที่บ่มเพาะนักเรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

เข้าร่วมกิจกรรมวิถีพุทธ —  น.ส.จรรยาพร ศิลาโชติ
0 COMMENTS