• ข่าว ล่าสุด

ประชุม PLC

ประชุม PLC

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาสาสนาและวัฒนธรรม โดยคุณครุประภาพรรณ์ พรหมพิสารท์ ครูต้นแบบ และ ครูผู้ร่วมเรียนรู้ ประชุมสะท้อนผลการสังเกตชั้นเรียน

ประชุม PLC —  นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์
0 COMMENTS