• ข่าว ล่าสุด

ประชุม PLC

ประชุม PLC

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โดยคุณครูประภาพรรณ์พรหมพิสารท์ ครูต้นแบบ ประชุมสรุปผลการเปิดชั้นเรียน และออกแบบการสอนใหม่

ประชุม PLC —  นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์
0 COMMENTS