• ข่าว ล่าสุด

โครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ของโรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่า ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

โครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ของโรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่า ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่า จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องเฉลิมพระเกียรติ เพื่อรายงานผลการจัดการศึกษาในปีการศึกษษ ๒๕๖๒ / การดูแลนักเรียนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด ๑๙ ผลงานเด่นของโรงเรียน และเสนอร่างโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เเพื่อรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวทางการจัดการศึกษาที่เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชนและ ท้องถิ่น

โครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ของโรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่า ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ —  นางจุไรรัตน์ อุปนันท์
0 COMMENTS