• ข่าว ล่าสุด

งานประกันคุณภาพการศึกษา

งานประกันคุณภาพการศึกษา

หน่วยศึกษานิเทศก์ กองการศึกษา เทศบาลเมืองหัวหิน จัดโครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษา หัวหน้างานวิชาการระดับปฐมวัยและห้วหน้างานวิชาการ โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่า เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมที่ 1 พิจารณาร่างเครื่องมือประเมิน ณ โรงแรมเมเว่น สไตลลิช หัวหิน

งานประกันคุณภาพการศึกษา —  นางจุไรรัตน์ อุปนันท์
0 COMMENTS