• ข่าว ล่าสุด

Zero waste school

Zero waste school

นายประสาตร์ เสาไธสง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม พร้อมข้าราชการครู 2 คน เข้าร่วมประชุมโรงเรียนต้นแบบปลอดขยะ (Zero Waste School) #ตามนโยบาย“จังหวัดสะอาด โคราชไร้ขยะ” วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรม ซิตี้ พาร์ค #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมให้เกิดโรงเรียนต้นแบบปลอดขยะ (Zero Waste School) ในโรงเรียนสังกัด อบจ.นครราชสีมา ตามนโยบาย“ จังหวัดสะอาด โคราช ไร้ขยะ” พร้อมทั้งมอบถังขยะสาธิตการคัดแยกขยะมูลฝอยและป้ายให้ความรู้ 3 Rs ให้แก่ตัวแทนโรงเรียนในสังกัด อบจ.นครราชสีมา โดยมี #นายไพศาล สมุทรเผ่าจินดา รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจากหัวหน้าส่วนราชการ ในสังกัด อบจ.นครราชสีมา ร่วมพิธี ในส่วนของการจัดอบรมได้รับเกียรติ จาก วิทยากร ของ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา บรรยายให้ความรู้เรื่องขยะมูลฝอยให้แก่ผู้เข้าอบรม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และปลูกจิตสำนึก ผู้บริหาร สถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในสังกัด อบจ.นครราชสีมา ซึ่งสามารถเป็นต้นแบบโรงเรียนสะอาดและเป็นตัวอย่างให้แก่โรงเรียนและชุมชนอื่นๆเข้ามาศึกษาดูงานได้ในอนาคตต่อไป #โรงเรียนในสังกัดฯ #โรงเรียนต้นแบบปลอดขยะ #นายกหน่อย #สร้างคนสร้างเศรษฐกิจสร้างเมืองโคราช #prkoratpao

Zero waste school —  น.ส.ศิรินทรา กลักโพธิ์
0 COMMENTS