• ข่าว ล่าสุด

อบรมอาชีพการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ

อบรมอาชีพการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา จัดอบรมอาชีพการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ และเพิ่มช่องทางการประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว ผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพใช้ในการปลูกพืชเกษตรธรรมชาติ การจัดอบรมทางโรงเรียน ได้เชิญวิทยากรจากเกษตรอำเภอปักธงชัย มาอบรมให้ความรู้กับนักเรียน โดยมีท่าน ดร.วินุลาศ เจริญชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

อบรมอาชีพการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ —  นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์
0 COMMENTS