• ข่าว ล่าสุด

Big Cleaning Day

Big Cleaning Day

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ให้นักเรียนลงพื้นที่ทำความสะอาด Big Cleaning Day ที่พักนักกีฬา เพื่อฝึกให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย มีจิตอาสา เสียสละเพื่อส่วนรวม

Big Cleaning Day —  นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์
0 COMMENTS