• ข่าว ล่าสุด

ประชุมเตรียมความพร้อมสอบโอเนต

ประชุมเตรียมความพร้อมสอบโอเนต

วันที่ 10 มีนาคม 2564 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ประชุมเตรียมความพร้อมในการสอบ ONET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปี 2563 เพื่อปรึกษาหารือร่วมกันในการการวางแผนทำงานร่วมกัน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องนิเทศ โดยมีท่าน ดร.วินุลาศ เจริญชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม

ประชุมเตรียมความพร้อมสอบโอเนต —  นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์
0 COMMENTS