• ข่าว ล่าสุด

ประชุมแก้ปัญหาผลการเรียน 0 ร มส

ประชุมแก้ปัญหาผลการเรียน 0 ร มส

วันที่ 11 มีนาคม 2564 งานทะเบียนและวัดผล โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ได้ประชุมผู้ปกครองและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีปัญหาผลการเรียน 0 ร มส เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบปัญหา และหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยมีท่าน ดร.วินุลาศ เจริญชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้การต้อนรับ และพบปะพูดคุยกับผู้ปกครองนักเรียน

ประชุมแก้ปัญหาผลการเรียน 0 ร มส —  นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์
0 COMMENTS