• ข่าว ล่าสุด

นิเทศการสอน Onsite

นิเทศการสอน Onsite

วันที่ 11 มีนาคม 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โรงเรียนสะแกราชะวัชศึกษา โดยท่าน ดร.วินุลาศ เจริญชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้ออกนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของคณะครู เพื่อสร้างขวัญและให้กำลังใจในการทำงาน

นิเทศการสอน Onsite —  นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์
0 COMMENTS