• ข่าว ล่าสุด

กิจกรรมโฮมรูมในภาคเช้า

กิจกรรมโฮมรูมในภาคเช้า

วันที่ 11 มีนาคม 2564 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา บรรยากาศในการจัดกิจกรรมโฮมรูม เพื่อให้คุณครูที่ปรึกษาประจำชั้นได้พบนักเรียนอย่างใกล้ชิด ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ ทำให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างครูกับนักเรียน

กิจกรรมโฮมรูมในภาคเช้า —  นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์
0 COMMENTS