• ข่าว ล่าสุด

งานอาคารสถานที่

งานอาคารสถานที่

วันที่ 16 มีนาคม 2564 งานอาคารสถานที่ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ลงพื้นที่ในการดูแลปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ ทำการซ่อมแซมปรับปรุงตามอาคารเรียน ห้องเรียนต่าง ๆ ให้มีสภาพในการใช้งานได้ดี โดยยึดหลักความปลอดภัย ตามแนวนโนบายของท่าน ดร.วินุลาศ เจริญชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา

งานอาคารสถานที่ —  นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์
0 COMMENTS