• ข่าว ล่าสุด

ตรวจคัดกรองวัดไข้

ตรวจคัดกรองวัดไข้

วันที่ 17 มีนาคม 2564 งานพยาบาลและอนามัย โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ให้นักเรียนตรวจคัดกรองวัดไข้คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคน เพื่อป้องกันและรักษามาตรการในการป้องกันโรค COVID -19 อย่างต่อเนื่องในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ตรวจคัดกรองวัดไข้ —  นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์
0 COMMENTS