• ข่าว ล่าสุด

ปัจฉิมนิเทศ

ปัจฉิมนิเทศ

วันที่ 18 มีนาคม 2563 งานฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความรักความผูกพันระหว่าง เพื่อน ครูและสถาบัน บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น

ปัจฉิมนิเทศ —  นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์
0 COMMENTS