• ข่าว ล่าสุด

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

ข้าพเจ้า นางจิตรา วิเศษชาติ ได้นำนักเรียนชั้น ม.1/พิเศษ 2 เข้าร่วมกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้สิทธิเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย และเป็นการสนับสนุนให้นักเรียน ได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง ได้เรียนรู้ วิธีขั้นตอนการเลือกตั้ง การใช้สิทธิเลือกตั้ง การหาเสียง การเข้าคูหา การนับคะแนน เพื่อให้นักเรียนได้เกิดความรู้ เป็นแบบอย่างที่ดี ณ อาคารโดม 40 ปี บ้านเป้าวิทยา เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 —  นางจิตรา วิเศษชาติ
0 COMMENTS