• ข่าว ล่าสุด

พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น

พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น

วันที่ 23 มีนาคม 2564 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ขอแสดงความยินดีแด่ท่าน ดร.วินุลาศ เจริญชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา ประจำปี 2564 จากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดนครราชสีมา ณ หอประชุมโรงเรียนครบุรี โดยมีท่าน ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบโล่รางวัล

พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น —  นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์
0 COMMENTS