• ข่าว ล่าสุด

พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติครูดีเด่น

พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติครูดีเด่น

วันที่ 23 มีนาคม 2564 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ขอแสดงความยินดีแด่คณะครูที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 ดังนี้ ผู้ช่วยประภาพรรณ์ พรหมพิสารท์ รางวัลครูดีศรีย่าโม คุณครูแววตา เจริญสุข รางวัลเพชรสามัญ คุณครูวันฉวี เพียรรพิทักษ์ ครูดีเด่นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คุณครูสุรีรัตน์ โฆษวิฑิตกุล ครูดีเด่นงานวัดผลและประเมินผล และผู้ช่วยสุวรรณา เนื่องกระโทก ได้ประดับอินทนู ระดับครูเชี่ยวชาญ โดยมีท่าน ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบ พร้อมด้วย นายนรเสฏฐ์ ศิริโรจนกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติครูดีเด่น —  นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์
0 COMMENTS