• ข่าว ล่าสุด

งานอาคารสถานที่

งานอาคารสถานที่

วันที่ 24 มีนาคม 2564 งานอาคารสถานที่ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ลงพื้นที่ทำการซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปา และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณภายใน ของสถานศึกษาให้มีความสวยงามอยู่ตลอดเวลา ตามนโยบายของท่าน ดร.วินุลาศ เจริญชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา

งานอาคารสถานที่ —  นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์
0 COMMENTS