• ข่าว ล่าสุด

แสดงความยินดี

แสดงความยินดี

วันที่ 26 มีนาคม 2564 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ขอแสดงความยินดีแด่ท่าน ดร.วินุลาศ เจริญชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา ประจำปี 2564 จากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดนครราชสีมา โดยมีคณะฝ่ายบริหารและคณะครูร่วมแสดงความยินดีด้วยบรรยากาศที่อบอุ่น

แสดงความยินดี —  นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์
0 COMMENTS