• ข่าว ล่าสุด

ติวโอเนต

ติวโอเนต

วันที่ 26 มีนาคม 2564 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา จัดติว ONET ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบระดับชาติของนักเรียน ในปีการศึกษา 2563 นักเรียนให้ความสนใจและร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี

ติวโอเนต —  นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์
0 COMMENTS