• ข่าว ล่าสุด

ตรวจ ปถ 05.

ตรวจ ปถ 05.

วันที่ 26 มีนาคม 2564 งานทะเบียนและวัดผล โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โดยคุณครูที่ปรึกษาประจำห้อง ทำการตรวจสมุด ปถ 05. เพื่อความเรียบร้อย และถูกต้องของผลการเรียนของนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องอนุสรณ์ 25 ปี โดยท่าน ดร.วินุลาศ เจริญชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา เยี่ยมชมให้กำลังใจในการทำงาน

ตรวจ ปถ 05. —  นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์
0 COMMENTS