• ข่าว ล่าสุด

งานอาคารสถานที่

งานอาคารสถานที่

วันที่ 31 มีนาคม 2564 งานอาคารสถานที่ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ลงพื้นที่ซ่อมแซม และปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณทั่วไปของสถานศึกษาให้มีความสะอาดสวยงานอยู่ตลอดเวลา ตามนโยบายของท่าน ดร.วินุลาศ เจริญชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา

งานอาคารสถานที่ —  นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์
0 COMMENTS