• ข่าว ล่าสุด

ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา จัดประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ เพื่อติดตามสรุปผลการดำเนินงานของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 พร้อมทั้งปรึกษาหารือการคัดเลือกหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี โดยมีท่าน ดร.วินุลาศ เจริญชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม

ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระฯ —  นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์
0 COMMENTS