• ข่าว ล่าสุด

ประชุมปิดภาคเรียน

ประชุมปิดภาคเรียน

วันที่ 8 เมษายน โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา จัดประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนปิดภาคเรียน เพื่อประชุมชี้แจง นัดหมาย สร้างความเข้าใจตรงกันในการปฏิบัติงาน ณ ห้องอนุสรณ์ 25 ปี โดยมีท่าน ดร.วินุลาศ เจริญชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม

ประชุมปิดภาคเรียน —  นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์
0 COMMENTS