• ข่าว ล่าสุด

ภาพกิจกรรมการมอบใบอนุโมทนาบัตรผู้สนับสนุนการแสดงดนตรี ในงาน "สานรัก สามัคคี 45 ปี บ้านเป้าวิทยา"

ภาพกิจกรรมการมอบใบอนุโมทนาบัตรผู้สนับสนุนการแสดงดนตรี ในงาน "สานรัก สามัคคี 45 ปี บ้านเป้าวิทยา"

วันที่ 12 เมษายน 2564 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ร่วมกันจัดงาน " สานรัก สามัคคี 45 ปี บ้านเป้าวิทยา" โดยในการนี้ไดเรับเกียรติอย่างสูงยิ่งจากนายสุริยะ ป้องขันธ์ ศึกษานิเทศก์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นประธานในการมอบใบอนุโมทนาบัตร ให้กับผู้สนับสนุนทุนทรัพย์ในการจ้างการแสดงดนตรีและไฟประดับแสงสี ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ภาพกิจกรรมการมอบใบอนุโมทนาบัตรผู้สนับสนุนการแสดงดนตรี ในงาน "สานรัก สามัคคี 45 ปี บ้านเป้าวิทยา" —  น.ส.จรรยาพร ศิลาโชติ
0 COMMENTS