• ข่าว ล่าสุด

รายงานตัวและมอบตัวนักเรียน

รายงานตัวและมอบตัวนักเรียน

ตามที่ดิฉันนางธิดา กาลภูธร ตำแหน่งครู ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายการเงินในการรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ณ อาคารโดมอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ซึ่งการปฏิบัติงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

รายงานตัวและมอบตัวนักเรียน —  นางธิดา กาลภูธร
0 COMMENTS
User Image
นางธิดา กาลภูธร
ผู้เขียนข่าว
PROFILE