• ข่าว ล่าสุด

นิเทศออนไลน์

นิเทศออนไลน์

วันที่ 20 กันยายน 2564 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โดยคณะกรรมการฝ่ายบริหารโรงเรียน ได้เข้าทำการนิเทศในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อให้กำลังใจครูและนักเรียน อย่างต่อเนื่องในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

นิเทศออนไลน์ —  นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์
0 COMMENTS