• ข่าว ล่าสุด

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่า จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรับฟังการรายงานผลการจัดการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา และร่วมกันพิจารณา เสนอแนะความคิดเห็น ต่อการจัดการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมีคุณอมร พัฒน์ทอง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษา คุณกิตติ เฟื่องฟู เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน ผู้ทรงคุณวุฒิ /คุณวันดี ศิลปี ประธานชุมชนเขาเต่า /ดต. ศรพล รานวล ผู้แทนองค์กรศาสนา /คุณสำเภา พุทธานุ ผู้แทนศิษย์เก่า / คุณชวน ช่อจันทร์ ผู้แทนผู้ปกครอง / คุณวุฒิกร ปราชญ์เปรื่อง ผู้แทนครู / ผอ. จุไรรตน์ อุปนันท์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา กรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วย คุณครูแสงเพ็ญ ศรีพอ หัวหน้างานวิชาการปฐมวัย ร่วมประชุม (๒๕ พ.ค. ๖๕)

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ —  นางจุไรรัตน์ อุปนันท์
0 COMMENTS