• ข่าว ล่าสุด

ปรับปรุงฐานหน้าเสาธง

ปรับปรุงฐานหน้าเสาธง

โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้มอบหมายให้นายศราวุธ กัณหา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป และคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักการภารโรง ร่วมกันปรับปรุงฐานหน้าเสาธง เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ปรับปรุงฐานหน้าเสาธง —  น.ส.จรรยาพร ศิลาโชติ
0 COMMENTS