• ข่าว ล่าสุด

ประชุมฝ่ายบริหารทั่วไป

ประชุมฝ่ายบริหารทั่วไป

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้มอบหมายให้นายศราวุณ กัณหา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ประชุมคณะครูฝ่ายบริหารทั่วไป เพื่อร่วมกันวางแผน กำกับติดตามงานให้ปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

ประชุมฝ่ายบริหารทั่วไป —  น.ส.จรรยาพร ศิลาโชติ
0 COMMENTS