• ข่าว ล่าสุด

ประชุมฝ่ายวิชาการ

ประชุมฝ่ายวิชาการ

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้มอบหมายให้นางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ รองผู้อำนวยการ ได้ประชุมคณะครูฝ่ายวิชาการ เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติ เพื่อหาทางออกร่วมกันให้เกิดผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เพื่อวิชาการ คือหัวใจของโรงเรียน

ประชุมฝ่ายวิชาการ —  น.ส.จรรยาพร ศิลาโชติ
0 COMMENTS