• ข่าว ล่าสุด

ภาพกิจกรรมทัศนศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียนของนักเรียนชั้น ม.1 ม.3 และ ม.5 ของโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา

ภาพกิจกรรมทัศนศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียนของนักเรียนชั้น ม.1 ม.3 และ ม.5 ของโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา

วันที่ 7 สิงหาคม 2565 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้อนุมัติโครงการทัศนศึกษา กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียนของนักเรียน โดยงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นผู้รับผิดชอบ "เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะการเรียนรู้นอกห้องเรียน พัฒนาทักษะชีวิตและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โดยแบ่งออกเป็น 2 สาย โดยสายชั้น ม.1 ม.3 และ ม.5 เดินทางไปทัศนศึกษาที่จังหวัดขอนแก่น ต้องขอขอบพระคุณนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ ที่ทำให้นักเรียนได้เปิดโลกกว้างทางการศึกษา และมีความสุขกับการเรียนรู้

ภาพกิจกรรมทัศนศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียนของนักเรียนชั้น ม.1 ม.3 และ ม.5 ของโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา —  น.ส.จรรยาพร ศิลาโชติ
0 COMMENTS