• ข่าว ล่าสุด

กิจกรรมวิถีไทย วิถีพุทธ

กิจกรรมวิถีไทย วิถีพุทธ

วันที่ 15 กันยายน 2565 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้จัดกิจกรรม วิถีไทย วิถีพุทธขึ้นทุกวันพฤหัสบดีของทุกสัปดาห์ เพื่อบ่มเพาะค่านิยมไทย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับผู้เรียน สอดคล้องกับเป้าหมายและหลักการหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา

กิจกรรมวิถีไทย วิถีพุทธ —  น.ส.จรรยาพร ศิลาโชติ
0 COMMENTS