• ข่าว ล่าสุด

การติดตามการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

การติดตามการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

วันที่ 15สิงหาคม 2565 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้รับการติดตามประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา พ.ศ 2564 จาหหน่วยศึกษานิเทศก์ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยมีนางวิไลลักษณ์ พูนประสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นหัวหน้าคณะในการติดตามการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

การติดตามการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา —  น.ส.จรรยาพร ศิลาโชติ
0 COMMENTS